Aanpak wateroverlast wordt geëvalueerd

Begin januari 2012 viel er erg veel regen. Dat zorgde voor relatief hoge waterstanden in Noord-Nederland. December 2011 was ook zeer nat waardoor het land en de dijken verzadigd waren. Lozen van het overtollige water was maar beperkt mogelijk vanwege storm en hoge waterstanden op de Waddenzee. De vorige nieuwsbrief beschreef de succesvolle aanpak van deze kritieke situatie. De betrokken waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen evalueren hun aanpak en de samenwerking. Hoe kijken de Veiligheidsregio en het waterschap Noorderzijlvest terug op de situatie?

Calamiteitenplan

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Flyslân namen maatregelen ter beperking van de wateroverlast, waaronder het gebruik van bergingspolders. Op 4 januari 2012 nam de Veiligheidsregio Groningen de regie over de bestrijding van het hoge water en gebruikte hiervoor een bestaand calamiteitenplan. De Veiligheidsregio Groningen evalueert de aanpak.

Evalueren om te leren

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio: “Omdat de veiligheidsregio graag wil leren van de aanpak van gevolgen van het hoge water, hebben we een projectteam samengesteld voor evaluatie van het incident. Dit team staat onder leiding van de coördinator multidisciplinaire kwaliteitszorg van de Veiligheidsregio Groningen en de gemeentesecretaris van de gemeente Groningen. Andere projectteamleden zijn afkomstig uit het Veiligheidsbureau. De evaluatie is naar verwachting in het najaar van 2012 gereed voor publicatie.”

Binnen de Veiligheidsregio Groningen werken de volgende partijen samen: de Groningse gemeenten, de politie Groningen, de regionale brandweer Groningen, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Fryslân, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Defensie. De burgemeester van Groningen is formeel voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.hoogwater groningen 260

Noorderzijlvest blikt terug

Waterschap Noorderzijlvest publiceerde eind mei het evaluatierapport “Hoogwater januari 2012”, met een eigen evaluatie van de hoogwatercalamiteit in de eerste week van januari 2012. De evaluatie: “Medewerkers die hebben deelgenomen aan de evaluatie deelden de mening dat het waterschap tijdens de calamiteit adequaat heeft gehandeld en de controle heeft behouden. Er is veel goed gegaan.”

Zwakke plekken aanpakken

Toch zijn er volgens de evaluatie ook zaken voor verbetering vatbaar. Hoewel het boezemsysteem van het waterschap Noorderzijlvest naar behoren functioneerde, waren er op een aantal plekken problemen. Met het oog op veiligheid worden deze zwakke plekken in 2012 en 2013 aangepakt.

Samenwerking in orde

De evaluatie van Noorderzijlvest gaat verder: “De calamiteit heeft bewezen dat de structuur van de organisatie, wanneer goed gehanteerd, werkt. De rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden van de verschillende teams zijn grotendeels juist ingevuld. Met de Veiligheidsregio Drenthe zijn passende contacten ontwikkeld. Medewerkers die een rol hadden binnen de veiligheidsregio (CoPI, ROT, RBT), voerden deze naar behoren uit.”

Er is goed samengewerkt met de partners binnen de veiligheidsregio. Bovendien vond er veelvuldig afstemming en informatie-uitwisseling plaats met buurwaterschappen Hunze en Aa’s en Fryslân. Specifieke kennis en menskracht die het waterschap zelf niet bezat, is geleverd door collega-waterschappen en adviesbureaus. Waterschap Rivierenland en Groot Salland leverden kade-inspecteurs.”

Meer informatie

De evaluatierapporten van Noorderzijlvest (pdf) en www.nivf.nl.