Evaluatie Watertoets gaat eindronde in

De analyse van dertien casestudies is afgerond, besproken en bediscussieerd tijdens een viertal regiobijeenkomsten en de basis is gelegd voor een ‘lerend netwerk. In 2012 trekt de Landelijke Werkgroep Watertoets hier conclusies uit en zal het BKO zich moeten uitspreken. Daarnaast wordt met het werkveld verder gebouwd aan een lerend netwerk.

De regiobijeenkomsten hebben door het gevoerde debat bijgedragen aan verdieping van de conclusies uit de case studies. Tevens waren de regiobijeenkomsten een eerste aanzet voor een lerend netwerk en er bleek veel interesse te zijn om dit voort te zetten. 50 tot 75% van de aanwezigen wilde hier op de een of andere manier aan mee doen. Vervolgens zijn de leervragen geïnventariseerd en geclusterd. Hieruit komt naar voren dat er verschillende typen vragen zijn. Veel vragen hebben betrekking op verbetering van de werkpraktijk op verschillende niveaus. Er is daarbij veel behoefte aan de uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast zijn er meer fundamentele vragen die raken aan het functioneren van organisaties en aan landelijke beleidskaders.

Naar een lerende omgeving
De leervragen die in de regiobijeenkomsten naar voren zijn gekomen vormen het vertrekpunt voor het verder vormgeven van het ‘lerende netwerk'. Een eerste vervolg komt in februari volgend jaar. De vervolgbijeenkomsten hebben de volgende thema's:

  • West NL over: 'Organisatie van intern netwerk en extern netwerk in de regio t.b.v. de continuïteit en consistentie van de inbreng in planprocessen'.
  • Zuid NL over: 'Proces rond water in gebiedsontwikkeling: hoe doe je dat, welke vaardigheden/competenties zijn daarbij nodig en wat is je rol als strategisch adviseur hierin.'
  • Noord NL over: 'De waterbank en andere bovenplanse oplossingen voor waterberging'
  • Oost NL over: 'Borgen zonder toetsen. Welke methodieken kunnen helpen?'

Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij Fleur Schilt, 070-3028489

Wissenwerking met landelijke leergemeenschap

De regionale leergemenschappen kunnen de landelijke leergemeenschap, ontstaan uit de Werkgroep Watertoets, gebruiken om leervragen op te schalen naar nationaal niveau. Als bepaalde problemen in alle regio's voorkomen dan kunnen deze landelijk opgepakt worden door de leergemeenschap en/of Werkgroep Watertoets. onderwerpen die mogelijk opgeschaald kunnen worden vanuit de regio's zijn het omgaan met de Wabo en het behoud van continuiteit binnen organisaties bij langlopende ruimtelijke ordenings- en watertoetsprocessen. Daarbij moet uitwisseling tussen deelnemers aan de landelijke leergemeenschap en die uit de regionale leergemeenschappen mogelijk zijn. Door deze uitwisseling onstaan 'linking-pins'tussen het landelijke en regionale niveau.

Vervolg
Daarnaast buigt de Landelijke Werkgroep Watertoets zich begin 2012 over de conclusies en aanbevelingen die het consortium Grontmij, Erasmus Universiteit en Nirov hebben meegegeven. Op basis hiervan bespreekt het BKO in maart op welke manier ze verder wil gaan met de watertoets.

Meer informatie
Kijk op www.helpdeskwater.nl/watertoets