Waterschap Aa en Maas voert interne evaluatie uit

Onlangs heeft waterschap Aa en Maas een interne ‘lerende' evaluatie van het functioneren van het watertoetsproces afgerond. Conclusie: de werkwijze zit goed tussen de oren, er is voldoende capaciteit en er is een goede wisselwerking tussen de verschillende afdelingen. Met de evaluatie is ook meteen gewerkt aan een gezamenlijke ‘horizonverbreding'.
De aanleiding voor de recent uitgevoerde evaluatie ligt in 2007. Toen werd voor het eerst het functioneren van het watertoetsproces geëvalueerd, wat een paar grote ingrepen opleverde. "We hadden behoefte om daarop terug te kijken", vertelt Willem Messer, beleidsadviseur bij het waterschap. "In 2007 hebben we geconcludeerd dat het watertoetsproces inmiddels voldoende ‘volwassen' was, maar ook dat we er te weinig mensen voor hadden.

Extra mensen

Tot dan lag het watertoetsproces bij de afdeling Integraal Beleid, vanwege het ervaring opdoen met een nieuw en flexibel instrument voor het waterschap om RO-processen te kunnen beïnvloeden. Op basis van de conclusies uit die eerste evaluatie werd besloten een aantal extra mensen aan te trekken om het watertoetsproces uit te voeren en om het over twee afdelingen te verdelen. Op dit moment werken er in totaal zeven mensen aan het uitvoeren van het watertoetsproces. Messer: "Beide afdelingen richten zich op vroegtijdige betrokkenheid in het planproces. De RO-ers bij de afdeling Planadvies en Vergunningen doen dit bij lokale ruimtelijke plannen en gemeentelijke structuurvisies. De RO-ers bij de afdeling Integraal Beleid doen vooral bovenlokaal werk op tactisch en strategisch niveau. Bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling als de Brainport Eindhoven of de beïnvloeding van de MIRT-Gebiedsagenda Brabant."

Effectief

De RO-kolom bij waterschap Aa en MaasUit de laatste evaluatie bleek dat die splitsing effectief geweest is en dat er nu voldoende capaciteit is. Bovendien weten de medewerkers elkaar goed te vinden en is er een gedeeld besef van waarom het watertoetsproces uitgevoerd wordt. Ook andere collega's en het bestuur zorgen met hun werk voor het borgen van waterbelangen in de RO, maar vaak minder expliciet en indirect. Je zou dit in totaal de RO-kolom van het waterschap kunnen noemen.

Bewegingsvrijheid

Wel zegt Messer dat het werk soms qua aanpak afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren. "Dat geeft veel bewegingsvrijheid, maar we moeten blijven opletten dat we dezelfde boodschap naar buiten brengen. Daarom hebben we binnen de evaluatie ook vooral vooruit gekeken en uiteindelijk samen een toekomstbeeld opgesteld." In twee zinnen luidt het toekomstbeeld als volgt: Met de uitvoering van het watertoetsproces door het waterschap, waarbij de breedte van de inzet als de kracht ervan wordt gezien, en waarin de borging van het waterbelang centraal staat, worden twee essentiële bruggen geslagen: De verbinding tussen de strategische beïnvloeding met uitvoering en beheer en de brug tussen de waterwereld en de externe omgeving.

Typen

Wat ook naar voren kwam, was dat er verschillende typen medewerkers aan het watertoetsproces werken. Volgens Messer is dat niet heel opvallend. "De een vindt het leuk om tactisch bezig te zijn en de ander operationeel. Daar is in 2008 ook bewust op geworven, zodat we bijvoorbeeld de koppelingen met verschillende afdelingen en het bestuur goed kunnen leggen. Zo is een divers team opgezet. Zelf vind ik het bijvoorbeeld leuk om het tactische, strategische niveau te verbinden met het operationele niveau. De doorvertaling van beleid richting uitvoering vind ik interessant."

Toekomstbeeld

Messer geeft aan dat dit toekomstbeeld mede-sturend moet worden in de manier waarop het waterschap het thema ‘water en ruimte' vorm geeft. "We gaan voor een goede borging aan voor- en achterkant van het proces. Maar dit loopt nog niet perfect. We hebben de RO-kolom in beeld, maar de koppelingen kunnen nog beter geregeld worden. De focus ligt vooral op de vroegtijdige betrokkenheid bij planprocessen. Daarnaast hebben we nu vooral naar het proces onder de loep genomen nog wat minder aandacht besteed aan de inhoud van de advisering en beïnvloeding. In een volgende interne evaluatie willen we hierop ingaan."

Meer informatie

Kijk op http://www.aaenmaas.nl/