"Vertrouwen is het sleutelwoord"

Het plan Boomgaard omvat een nieuwe woonwijk in Hellevoetsluis met 1100 woningen. Met een aanzienlijke wateropgave, waartoe waterberging, verandering van peilbeheer, gescheiden riolering en inpassing van een voormalige kreek behoorden. Ook werd gekeken naar de mogelijkheid een brak watersysteem te realiseren. Hanna Borren van de gemeente Hellevoetsluis vertelt dat de concretisering van het brakke watersysteem leidde tot een ‘verrassende uitkomst'.
De waterbeheerder werd door de gemeente Hellevoetsluis al zeer vroeg betrokken bij dit project, in de fase van het stedenbouwkundig plan. Hanna Borren, beleidsmedewerker Water bij de gemeente Hellevoetsluis, ervoer de inbreng van het waterschap over het algemeen als ‘meedenkend, creatief en constructief'. Het contact tussen haarzelf en het waterschap verliep in alle fasen goed. Wel is het zo dat het op een gegeven moment in het proces lastiger werd om elkaar ‘te verstaan' vanwege de vele betrokkenen en even zoveel belangen die meespelen.

Vertrouwen en betrokkenheid

‘Vertrouwen' is voor Hanna Borren een sleutelwoord in dit soort processen: "Uiteindelijk is vertrouwen in plan Boomgaardelkaar wezenlijk voor een goed planproces. Vertrouwen kun je niet afdwingen of procedureel regelen, je kunt hooguit zorgen dat van meet af aan alle kaarten open liggen en ieders belang duidelijk is. En dit moet spelen op het hoogste niveau binnen de projectorganisatie." Volgens haar is het de taak van de watermedewerker bij de gemeente ervoor te zorgen, dat waterbelangen niet door de projectleiding uit het oog verloren worden. Borren: "Hoe concreter het project wordt en hoe meer er dus andere belangen naar voren komen, hoe belangrijker dit is."

Ambitie en werkelijkheid

Een interessant aspect van het plan was de ‘interne verzilting'. Het aanleggen van een brak watersysteem was één van de ambities uit het waterplan van gemeente en waterschap en dit project leek de kans te bieden om deze ambitie te realiseren. Het is anders gelopen. Het scheiden van (toekomstig) brak en zoet water stuitte op te veel praktische bezwaren voor zowel de inrichting van de wijk als de waterhuishouding in de omgeving van de wijk. Borren: "Dit werd duidelijk door het uitvoeren van de watertoets, wat tenslotte ook een onderzoek is naar de technische opgaven. Zo zie je dat zelfs een gezamenlijk gedragen en heldere ambitie niet altijd tot het beoogde resultaat leidt. Water stroomt immers over (plan)grenzen heen en voor deze ambities was het nodig geweest om de waterhuishouding van een veel groter gebied dan de wijk Boomgaard aan te passen. En dat pastte niet binnen de reikwijdte van het project!."

De watertoets

"Afschaffen zeker niet", zegt Hanna Borren over de watertoets. Wel plaatst zij kritische kanttekeningen: "Ik vind de kwaliteit van uitkomst van de watertoets vaak matig. Het levert bijvoorbeeld geen inzicht in vragen als ‘is het nieuwe waterhuishoudingsysteem klimaatbestendig?', ‘wat is het effect op het grondwatersysteem?' en ‘wat is het effect op de waterkwaliteit (ecologisch en chemisch)?' etcetera. Een watersysteemanalyse met toekomstscenario's (klimaat) ontbreekt. Meestal beperkt de inhoud zich tot algemene uitgangspunten en een eenvoudige kwalitatieve beoordeling. Hierin zou ik graag een verdieping willen zien."

Meer informatie

Kijk op http://www.hellevoetsluis.nl/