“De gemeente heeft niet veel bijsturing nodig”

Zwaluwenbunders is een toekomstig bedrijventerrein met een sterk groen karakter, ten noorden van Tilburg. Waterschap De Dommel is vanaf het begin van de planvorming nauw betrokken geweest. Nanette van der Ven: "We kennen elkaars visie en belangen."
In december 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Noordoost 2020 vastgesteld. Deze structuurvisie omschrijft de toekomstige ontwikkeling van De Nieuwe Warande, het landelijk gebied ten zuiden van Udenhout, ten westen van Berkel-Enschot en ten noorden van Tilburg. Het gebied is ingedeeld in 4 kamers; één van deze kamers is de Zuidkamer. In de Zuidkamer wordt bedrijventerrein Zwaluwenbunders gerealiseerd.

Zwaluwenbunders wordt een gemengd bedrijventerrein. Er komen drie grote detailhandelkavels en een horecagelegenheid . Daarnaast komen er ruim zestig percelen met een oppervlakte van 1500 m2 tot 5000 m2 voor gemengde bedrijvigheid.

Waterbelangen
Nanette van der Ven is stedelijk planvormer bij Waterschap De Dommel en vertelt dat er diverse ‘waterbelangen' te beschermen zijn in het gebied. "Naast de zorg om het regenwater goed te bergen, loopt er ook een riooltransportleiding door het gebied. En aan de rand van het plangebied moet een ecologische verbindingszone komen." In het plangebied liggen ook een aantal vennen en brandputten die behouden blijven. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg visie om het hemelwater binnen de bestaande stad af te koppelen van het rioolstelsel. Dit zal langs de Zwaluwenbunders naar de noordkant van Tilburg getransporteerd moeten worden, om het daar te kunnen bergen en infiltreren, zodat het als kwelwater ten goede komt aan natuurgebied De Brand.

Overleg
Goed overleg met de waterbeheerder is dus van belang met al dat water. Geen probleem, stelt Van der Ven. "We zijn al betrokken vanaf de bodemkundige en hydrologische onderzoeken. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld advies gegeven over het plaatsen van de peilbuizen." Alleen bij de locatiekeuze heeft het Waterschap geen vinger in de pap gehad. "Ik kan me er wel in vinden. We hebben wel gereageerd op de visie die aan de basis ligt van plan Zwaluwenbunders. En ik vind het mooi om te zien dat de oorspronkelijke slotenstructuur zo veel mogelijk in stand wordt gehouden en als basis dient voor de inrichting en verkaveling. Wat dat betreft hoef ik niet veel bij te sturen. We kennen elkaars belangen en visie."

Samenwerking
De sleutel voor deze succesvolle samenwerking ligt zowel bij de gemeente als bij het Waterschap. Van der Ven: "Bij de gemeente werken een paar goede ‘waterambtenaren' die op hun beurt de planologen binnen de organisatie goed weten te vinden. Daarnaast zijn wij als waterschap ook erg gericht op samenwerking. We willen samen tot oplossingen komen."

Minder lastig
Dat vertaalt zich in een goede verstandhouding tussen waterschap en gemeente, met als gevolg dat het waterschap in de meeste gevallen in een vroegtijdig stadium wordt uitgenodigd bij nieuwe plannen. "Ik maak vaak deel uit van de interne projectgroep", geeft Van der Ven aan. "Als ik daarin aangeef wat de meerwaarde is van een goed waterbeheer, dan hebben de betrokkenen minder behoefte om dit thema weg te moffelen. Ze ervaren het minder als een lastig onderwerp."

Watertoets
De manier waarop het plan Zwaluwenbunders tot stand is gekomen sluit mooi aan bij het doel waarmee de watertoets oorspronkelijk is ingesteld, namelijk het vroegtijdige overleg over water in de planvorming. Van der Ven geeft aan dat daarmee de formele watertoetsprocedure eigenlijk overbodig is geworden. "In z'n algemeenheid is binnen de gemeente Tilburg weinig bijsturing nodig. Maar ik zou het instrument niet af willen schaffen. Zeker bij gemeenten die niet zo ambitieus zijn op watergebied, of waar simpelweg geen capaciteit is om ´bovenop´ alle plannen te zitten, is het handig om ook achteraf nog een stok achter de deur te hebben."

Meer informatie
Kijk op Gemeente Tilburg Zwaluwenbunders