Evaluatie watertoets op volle toeren

In de afgelopen maanden is in het kader van de 'Evaluatie Watertoets' van 13 projecten en plannen gereconstrueerd hoe water in locatiekeuze en planvorming is meegenomen. Hoofddoel van deze evaluatie is om meer zicht te krijgen op de rol van waterthema's bij strategische planvorming en bij de keuze van locaties voor ruimtevragende functies.

De oorspronkelijke twaalf cases zijn aangevuld met een case in het kader van kennisuitwisseling met het Interreg programma Skint. 1)

130 interviews
13 cases betekent 130 interviews en 13 bijeenkomsten om zicht te krijgen op hoe water in plannen wordt meegenomen. Gezien de grote verscheidenheid aan ruimtelijke plannen die in Nederland worden opgesteld is ook gekozen voor een selectie van zeer diverse cases. Een deel van de projecten betreft gebiedsontwikkelingsprojecten op gemeentelijk of intergemeentelijk schaalniveau. Daarnaast worden een viertal provinciale plannen meegenomen.

Onderstaande projecten en plannen zijn meegenomen als case in de evaluatie:

 • Gebiedsontwikkeling Oude Willem, Drenthe-Friesland
 • Streekplan Friesland
 • Project Woningbouw dorpen Hoogeveen
 • Project IJsseldelta-Zuid, Kampen
 • Omgevingsplan Flevoland
 • De Waalsprong, Nijmegen
 • Rijnenburg, Utrecht
 • Structuurvisie Zuid-Holland
 • Westflank Haarlemmermeer
 • Oostelijke Langstraat (A59)
 • Structuurvisie Noord-Brabant
 • Waterdunen, Zeeland
 • Noorderwelf, Zaanstad

Reflectiebijeenkomsten
Voor bestaande cases wordt op basis van interviews met de belangrijkste stakeholders en shareholders per project een reconstructie gemaakt van het verloop van het planproces. Steeds wordt gekeken wat de mechanismen zijn die bepalen en verklaren waarom water een bepaalde rol speelt in de afwegingen die in het project worden gemaakt. De reconstructie van het procesverloop wordt in een reflectiebijeenkomst voorgelegd aan de betrokkenen. In een open discussie worden de resultaten besproken en aangevuld. Daarnaast worden door de betrokkenen leervragen geformuleerd die richting geven aan het vervolg van de evaluatie.

Delen van resultaten
Resultaat van de casestudies zijn 13 verslagen waarvan de conclusies worden gebundeld. Dit vormt de basis voor een brede discussie over de rol van water en de watertoets in ruimtelijke planvorming. Hiervoor worden een aantal regionale workshops georganiseerd.

1) Het Interregprogramma SKINT (Skills Integration and New Technologies) heeft samenvattend de volgende doelstellingen: SKINT wil de integratie van waterbeheer en ruimtelijke ordening verbeteren en wil kennis en ervaring opdoen over succesvolle initiatieven en voorziet waterbeheerder en ruimtelijke planvormers van (communicatie-)tools.