Voortgang programma Water en Ruimte

In oktober 2010 ging het programma Water en Ruimte, van de Unie van en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met veel toeters en bellen van start. Wat is er sindsdien gebeurd?
Bij de start in oktober 2010 werd duidelijk dat het actieprogramma zich zou gaan richten op: het versterken van regionale netwerken, nieuwe opleidingsinitiatieven en het verbinden van wetenschappelijke bevindingen met de praktijk. Programmaleider Albert Elshof van de Unie van Waterschappen vertelt dat er nu in twee van de vier regio's bijeenkomsten zijn geweest om erachter te komen welke vragen er spelen. "Tussen de regio's zitten behoorlijke verschillen in de vragen en behoeften die men heeft. We hebben nu de regio's ‘West'en ‘Zuid' gehad. In ‘West' leeft vooral de behoefte om van andere waterschappen te horen hoe zij het doen op het vlak van water en ruimte. Hoe kun je acceptabele oplossingen krijgen? Daarnaast zijn zij ook geïnteresseerd in de vraag hoe je intern de medewerkers gemotiveerd krijgt. Hoe overtuig je ze van het feit dat een sectorale aanpak niet meer werkt?"

Maatwerk
Elshof constateert dat de waterschappen in de regio ‘Zuid' over het algemeen makkelijker in de gebiedsprocessen meedraaien. "De processen lopen daar wel. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de ‘instrumenten' die ze kunnen gebruiken om water en ruimte meer te integreren. Dit bevestigt ons in het idee dat we maatwerk moeten leveren. Onze diensten moeten gekoppeld zijn aan praktijksituaties. Op die manier wordt het levend en levert het wat op."

Noodzaak
Maar voelen de waterschappen de noodzaak voor het programma? Elshof: "Wel de mensen die wij spreken, maar daar kun je niet blind op varen. De doorsnee waterschapper zal er nog niet warm voor lopen. Bij beleidsmedewerkers landt dit als eerste, terwijl beheerders wel heel belangrijk zijn! Daarom hebben we voor die groep ook een apart traject."

Cursussen
Naast de regiobijeenkomsten zijn inmiddels ook de eerste cursussen van start gegaan. Cursussen die zich richten op het begrijpen van RO-processen. Elshof: ‘We hebben nu de eerste twee gehad. Er is goede belangstelling voor, al moet je de mensen er wel op wijzen. We staan ook open voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars of gemeenteambtenaren, maar die zijn nog moeilijk te bereiken."

Watertoets
Mogelijk dat het actieprogramma de watertoets kan versterken en omgekeerd. Elshof: "Ik ben erg benieuwd naar de evaluatie van de 12 praktijkvoorbeelden zoals die binnen de evaluatie van de Watertoets wordt uitgevoerd." Over de Watertoets zelf heeft hij gemengde gevoelens: "Je kunt je afvragen of je het imago van ‘toetsen' nog wel kwijt raakt. Het idee achter de watertoets heb je zeker nodig, maar misschien moeten we het op een andere manier insteken. Zoals de Watertoets oorspronkelijk is bedoeld is het zeker een waardevol instrument."

Meer informatie
http://www.waterenruimte.nl/

Het actieprogramma Water en Ruimte is een initiatief van de Unie van Waterschappen en is de uitwerking van het manifest ‘Waterschappen, krachtige spelers in gebiedsontwikkeling'. Dit manifest, opgesteld door de commissie Poelmann, gaat in op wat de rol en positionering van waterschappen in gebiedsontwikkeling moet zijn en de wijze waarop waterschappen zich dat eigen kunnen maken. Het actieprogramma kent vier pijlers: netwerk in de regio, opleiding, verbinding praktijk-wetenschap en communicatie. Het actieprogramma wordt getrokken door:

- De Unie van Waterschappen
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Nirov
- Curnet