In gesprek blijven na de watertoets

De gemeente laat een nieuwbouwwijk van 2500 woningen ontwikkelen. Het waterschap heeft in een vroeg stadium meegedacht en de watertoets is dan ook positief uitgevallen. Maar daarmee is het werk voor het waterschap niet gedaan, vindt Marthijn Manenschijn van waterschap Reest en Wieden.
In de beginfase van het watertoetsoverleg is een plan nog niet in detail bekend. "De adviesfase is gebaseerd op de grote lijnen. De precieze uitwerking kan tot allerlei aanpassingen leiden. In deze wijk zou bijvoorbeeld geen ophoging plaatsvinden om kosten te besparen. Op ons advies voorzag het plan daarom in een dicht slotenpatroon. Na de watertoets is daarvan afgezien: het dichte patroon blijkt niet te combineren met de woningbouwopgave. Zonder ophoging leidt dit besluit tot grondwateroverlast."

Aanpassing
Bij zo'n tussentijdse aanpassing van een plan is het niet vanzelfsprekend dat het waterschap weer aan tafel zit. Manenschijn: "In dit geval heeft ons waterschap een duidelijk belang, omdat wij het water in de nieuwe wijk gaan beheren. We zijn al in gesprek over het beheer en onderhoud van waterlopen en kunstwerken. Daarom kunnen we nu ook adviseren over de ophoging van de woonwijk, op eenzelfde manier als bij de watertoets."

Overleg
De nieuwe woonwijk komt in fasen tot stand. De laatste steen is pas over 25 jaar gelegd. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente in die lange periode van gedachten verandert. "Als de plannen of de fasering wijzigen, kan dat ook gevolgen voor het waterbeheer hebben", legt Manenschijn uit. "Ons waterschap borgt daarom overleg gedurende het hele realisatietraject door een afsprakennotitie met de gemeente op te stellen."

Afsprakennotitie
In de afsprakennotitie staat onder meer dat het waterschap in elke deelfase betrokken is bij de verkavelingsschets, voor toetsing op de uitgangspunten van de watertoets. Ook bevat de notitie afspraken over betrokkenheid bij de inrichting van waterlopen, besluiten over medegebruik van water en ontwerpeisen voor kunstwerken. "In de notitie staat over welke onderwerpen het waterschap meepraat en welke afdelingen van het waterschap betrokken zijn."

Uitvoeringsfase
"Het waterschap besteedt in de uitvoeringsfase waarschijnlijk meer tijd aan dit project dan tijdens de planfase", concludeert Manenschijn. "We blijven in dit geval in gesprek, omdat we als beheerder een direct belang hebben. Als het waterschap geen beheerstaak heeft, is het lastiger betrokken te blijven."