Niet preken, maar betrekken

Het internationale project SKINT (SKills Integration and New Technologies) is nu ruim anderhalf jaar onderweg. De projecten en congressen die hieruit voortkomen dragen sterk het karakter van de Chinese wijsgeer Confucius. "Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken."


De kennis die binnen dit onderzoeksprogramma wordt opgedaan, moet ook het watertoetsproces ten goede komen. De projectleider van het programma van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arjen Grent, vindt dat er in het watertoetsproces nog steeds teveel wordt ‘gepreekt'. "Waterbeheerders hebben in het verleden teveel de neiging gehad om op de stoel van de ruimtelijke ordenaars te gaan zitten, door ze te vertellen hoe het allemaal zou moeten. Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat je beter geen preek kunt afsteken, maar hen moet proberen te verleiden om water op een goede manier mee te nemen in de planvorming. Water is namelijk veel meer een kans dan een bedreiging."

Dat betekent bijvoorbeeld dat er binnen SKINT voor andere vormen van communicatie gekozen wordt. Zo is er op 21 juni een regionaal symposium georganiseerd met de titel ‘Kansen voor ruimte, energie en water: leren van het buitenland'. Grent: "Hier hebben we gecommuniceerd door middel van visualiseren en interactieve sessies. Daarnaast hebben we laten zien dat je soms moet meeliften met andere initiatieven en stromingen om voor water de ruimte te krijgen die het verdient. Het gaat er om dat je het juiste voertuig kiest om ergens te komen." Overigens zal een dergelijk symposium later dit jaar op landelijk niveau worden georganiseerd.

3D visualisaties

Tijdens deze bijeenkomst stond het ‘ervaren' centraal, volgens het Confuciusgedachtegoed ‘laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken'. Dat betekent dat de workshops over innovatieve ontwikkelingen gingen, zoals ‘serious gaming - spelen met water', ‘functiefaciliteringskaarten' en ‘3D visualisaties van wateroverlast'. Grent: "Als waterbeheerders hebben wij de taak om de randvoorwaarden aan te geven. Ruimtelijke ordenaars moeten vervolgens de keuze maken hoe ze het water inpassen in hun plan. 3D-visualisaties kunnen geweldig helpen om hen te ‘laten ervaren' wat voor impact bebouwing op het waterbeheer kan hebben.

Trainingsprogramma

Belangrijke elementen van het SKINT project zijn het opzetten van een trainingsprogramma en een website met praktijkvoorbeelden. "Met het trainingsprogramma willen we bestuurders en sleutelfiguren in de ruimtelijke ordening waterbewust maken." Vanuit Nederland wordt hiervoor een aantal praktijkvoorbeelden aangeleverd. Het gaat dan om bijvoorbeeld waterkwaliteit als inrichtend principe, het waterbankprincipe, water als energiedrager en functiecombinaties met varen, ecologie en beleving. Meer informatie over SKINT en de voorbeeldprojecten is te vinden op http://www.skintwater.eu/

Over SKINT

Partners uit Engeland, Schotland, Noorwegen, Duitsland en Nederland onderzoeken hoe de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) stevig en duurzaam in de ruimtelijke ordening kunnen worden verankerd. Het project is gekoppeld aan de intentie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de werkwijze bij het watertoetsproces te verbeteren.

Betrokken partijen in Nederland zijn onder andere STOWA, TU Delft, NIROV, Provincie Noord-Holland en enkele gemeenten in het beheersgebied van het hoogheemraadschap. Vanuit het het Interreg IVB North Sea progamma wordt een grote financiële bijdrage geleverd - ongeveer 2 miljoen euro, de helft van het totale budget. Het project heeft een planperiode van 2008 tot eind 2012.

Na enige opstartproblemen begint het programma nu goed op stoom te komen. Grent: "Door de afstand en de cultuurverschillen was het lastig om snel met alle partners op één lijn te komen. Inmiddels hebben we een paar mooie stappen gemaakt. Doordat we merken dat we echt van elkaar leren, maken we steeds makkelijker grotere stappen."

Meer informatie

Kijk op http://www.skintwater.eu/