Vispassage Doesburg, één van de grootste in Nederland

Op zaterdag 21 april is het definitieve ontwerp van één van de grootste en meest innovatieve vispassages van Nederland gepresenteerd. Met de komst van deze vispassage verdwijnt de laatste hindernis, waardoor vissen straks onbelemmerd van de IJssel naar de oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen.

De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen waarmee vissen ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen. Dat is belangrijk omdat vissen dan hun paaigebied kunnen bereiken om zich voort te planten. Zo werken we aan een gezonde visstand.

Het waterschap en Rijkswaterstaat willen een betere biodiversiteit in de Oude IJssel en werken daarom samen aan een rivier die vrij is van obstakels voor vissen. Daarnaast richten we rivier- en beekmondingen zo in zodat deze aantrekkelijk zijn voor de dieren en planten die daar van nature voorkomen. Voor vissen is het belangrijk dat zij hun paaigronden stroomopwaarts kunnen bereiken om zich voort te planten. Deze vispassage wordt uitgevoerd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), om rivieren een schoon en gezond leefgebied te laten zijn voor dieren en planten.

Naast een verbetering van de biodiversiteit in de Oude IJssel streeft het waterschap samen met partners naar meer ruimtelijke kwaliteit in en rondom het complex. De locatie krijgt een openbaar karakter en wordt geschikt gemaakt voor het uitdragen van de taken van het waterschap die op deze plek samenkomen zoals waterveiligheid, stedelijk water, maar ook het beheer van een drukke vaarweg. Ook is de stuw door het waterschap aangewezen als mogelijke locatie voor een waterkracht centrale.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel