Handreiking Grondwaterbeheer

Deze handreiking bestaat uit 3 delen.

  • Deel A beschrijft het juridisch- theoretische kader.
  • Deel B bestaat uit 20 factsheets over in de praktijk veel voorkomende situaties, zoals bronbemalingen, de aanleg van een bodemenergiesysteem, het omgaan met grondwateroverlast, stopzetten van een grondwateronttrekking of het lozen van afvalwater in de bodem. Per situatie treft u hier bijvoorbeeld de juridische verplichtingen aan, de van toepassing zijnde procedures en het bevoegde gezag.
  • Het slotdeel C behandelt twee gebiedsgerichte grondwaterprojecten. Elke casus is hierbij ontleed in concrete activiteiten die met elkaar samenhangen. Belangrijke conclusies en aanbevelingen zijn als hoofdstuk 10 opgenomen in deel A.