Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier brengt KRW doelen in beeld

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkt aan het aanscherpen van de KRW doelen voor het derde SGBP. Na het bijstellen van de KRW doelen als gevolg van natuurlijke achtergrondbelasting, wordt er met behulp van de ESF (Ecologische Sleutelfactoren) systematiek gewerkt aan het verder aanscherpen van de KRW doelstellingen en maatregelen. Hiertoe worden watersysteemanalyses uitgevoerd voor alle 51 waterlichamen en het watersysteem waarin deze liggen.

HHNK wil voor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen haar KRW doelen en maatregelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen. In een eerste stap is een analyse gemaakt van de factoren lichtklimaat en nutriëntenbeschikbaarheid: wat bepaalt de troebelheid in de verschillende waterlichamen en hoe zit het met de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat. In een tweede stap is een analyse uitgevoerd volgens de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF) naar het lichtklimaat, de productiviteit van het water en de habitatgeschiktheid voor waterplanten. In een derde stap is een opzet gemaakt voor een watersysteemanalyse voor zes deelgebieden. De systematiek die is gebruikt is die van de Ecologische Sleutelfactoren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden en toestand van de waterlichamen. De drie stappen hebben geresulteerd in 3 rapporten. In de vierde stap wordt de methodiek over alle 51 waterlichamen binnen HHNK uitgewerkt. Deze fase is reeds opgestart en loopt door in 2018.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier