Metadata Zeeuwse zoet- en zoutwaterverdeling volledig beschikbaar

Zeeland heeft vandaag als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt. In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee.

Bij een toenemende vraag naar zoet water is het zaak om verstandig om te gaan met dit zoete water, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. Nu inzichtelijk is waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen agrariërs bewuste keuzes maken in gewaskeuze en wateropslag. Verder biedt de kaart een goede referentie als er door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Dan kan bijvoorbeeld gebeuren bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzilting van het Volkerak Zoommeer.

Samenwerking

Via het project FRESHEM heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan Deltares, TNO en BGR (Duitse Geologische Dienst, vergelijkbaar met TNO),  om in de periode 2014 en 2015 verschillende zoet-zoutmetingen in verschillende deelgebieden van Zeeland vanuit de lucht te verrichten. Dit is gedaan met een helikopter en daaronder een sigaarvormig meetinstrument dat op 40 meter boven de grond metingen heeft verricht.

Zeeuwse kartering biedt kansen voor beschikbaarheid zoet water wereldwijd

'De kartering in Zeeland is niet de eerste maar wereldwijd wel een van de grootste zoet-zoutkarteringen die is uitgevoerd. Het heeft tot de best mogelijke resultaten geleid, onder meer omdat er veel verschillende typen data uit Zeeland zijn gebruikt. De Zeeuwse kartering biedt kansen om in andere Nederlandse kustgebieden en delta’s wereldwijd de beschikbaarheid van zoet water te beschermen en te vergroten. Zo passen we de kartering met vergelijkbare technieken al toe in het Vlaamse kustgebied en in Vietnam’, zegt onderzoeker Esther van Baaren.

Meer informatie kunt u vinden op www.scheldestromen.nl/zoetzout

Bron: Waterschap Scheldestromen