Kans op droogteproblemen dit seizoen groter dan normaal

Het is april en dat betekent de officiële start van het droogteseizoen. Hét seizoen waarin de collega’s van het Watermanagementcentrum in Lelystad en de waterschappen extra alert zijn op het mogelijk optreden van lage waterstanden en/of droogteperiodes.

Hans de Vries van het Watermanagementcentrum Nederland: ‘Zoals elk jaar maakt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) begin april een startbericht waarin de uitgangssituatie voor komend seizoen en de komende weken wordt beschreven. De uitgangssituatie voor 2017 komt in een aantal opzichten overeen met een gemiddeld jaar, maar er zijn punten die maken dat de kans op droogteproblemen dit seizoen groter is dan gemiddeld.’

Hans is voorzitter van het LCW en stuurde vrijdag 7 april namens het LCW het startbericht. Hans: ‘Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, gebeurt dit intensiever, omdat door de aanvang van het groeiseizoen en stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig is. Om belanghebbenden te informeren over de actuele situatie verschijnt wanneer daar aanleiding toe is de droogtemonitor. De eerste droogtemonitor van het seizoen, dit startbericht, verschijnt elk jaar begin april en beschrijft de uitgangssituatie voor het droogteseizoen. Informatie in dit bericht is afkomstig van Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI.’


Weer

De weersverwachting voor de komende weken is ongeveer normaal voor de tijd van het jaar. Tot eind april liggen zowel de verwachte neerslagsom als de temperatuur in de stroomgebieden van Rijn en Maas rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot 12 april is de verwachte hoeveelheid neerslag minder dan normaal. In het Alpengebied valt af en toe neerslag, maar de hoeveelheden zijn gering. Rond 12 april neemt in het gehele stroomgebied de kans op neerslag toe maar de kans op grotere hoeveelheden is gering. De temperatuur ligt tot 12 april veelal boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. De maximumtemperaturen liggen in delen van het stroomgebied tussen 15 en 20 graden.


Afvoer Rijn en Maas

De afvoeren van zowel de Rijn als de Maas zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar en bevinden zich beide ruim onder het langjarig gemiddelde. Beide afvoeren vertonen op dit moment bovendien een dalende trend. Die trend lijkt in de komende twee weken door te zetten, maar er wordt niet verwacht dat in april een LCW-criterium wordt onderschreden. Ook na de komende twee weken zijn de rivierafvoeren een punt van aandacht. Verwachtingen geven aan dat de afvoeren van zowel Rijn als Maas de komende 30 dagen waarschijnlijk laag blijven. De sneeuwvoorraad in de Alpen, die bijdraagt aan de afvoer van de Rijn, is kleiner dan normaal. De waterstanden in de stuwmeren en Zwitserse meren zijn daarentegen normaal.


Grondwater

De grondwaterstanden in Nederland zijn op veel plaatsen iets lager dan gemiddeld. De lagere grondwaterstanden in de winter zijn door neerslag begin maart hersteld. Door de droge tweede helft van maart zijn de grondwaterstanden in een aantal gebieden weer zakkend.


Watertemperatuur en kwaliteit

De daggemiddelde watertemperaturen van de Rijn bij Lobith en in de Maas bij Eijsden zijn normaal voor de tijd van het jaar. Voor de laatste informatie over de zwemwaterkwaliteit, kijk op www.zwemwater.nl. Er zijn op dit moment geen noemenswaardige problemen met verzilting, chloridegehaltes zijn normaal tot laag.


Regionale bijzonderheden

Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn bezig om het zomerpeil in te stellen in hun wateren of hebben dat al gedaan. Dit peil is hoger dan het winterpeil. De lage afvoer op de Rijntakken en de Maas is vooralsnog ruim voldoende om te voorzien in de watervraag vanuit de omliggende regio’s.


Conclusie

De kans op droogteproblemen dit seizoen is groter dan normaal. Van groot belang is de neerslagontwikkeling, omdat de voorraden in sneeuw en grondwater in het stroomgebied kleiner zijn dan normaal. Bij aanhoudende droge periodes verder op in het jaar, kan de afvoer snel dalen terwijl de watervraag zal toenemen. Alertheid is dus de boodschap. De komende tijd kan goed in de watervraag worden voorzien, ook als de temperaturen gaan stijgen en de watervraag toeneemt. Met name de lage rivierafvoeren zijn voor Rijkswaterstaat en de waterschappen reden om alert te zijn.

Bron: Rijkswaterstaat