Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen

Medicijnresten kunnen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en het milieu. Het is echter lastig om milieubelastende medicijnen te vervangen door duurzame alternatieven. Veel milieuvriendelijke medicijnen dragen namelijk nog niet bij aan een effectieve en veilige patiëntbehandeling.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM voerde het onderzoek uit in opdracht van de Ketenaanpak Medicijnen. Het Rijk, de Unie van Waterschappen, Vewin, gemeenten en de zorgsector werken samen in de Ketenaanpak Medicijnen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen.

Effecten van medicijnen in water

Medicijnresten komen vooral via de urine in het riool terecht. De rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn er niet op ingericht om resten van medicijnen uit het rioolwater te verwijderen. Via het riool komen medicijnresten vervolgens in het oppervlakte- en grondwater terecht. Drinkwaterbedrijven hebben extra zuivering nodig en monitoren de kwaliteit van het drinkwater om er schoon en betrouwbaar drinkwater van te maken.

Veilig en effectief

Uit gesprekken van het RIVM met professionals uit de medicijnketen – zoals beleidsmakers, fabrikanten, beoordelaars van fabrikantendossiers, zorgverleners, apothekers en waterzuiveraars – blijkt dat iedereen zich bereid toont om na te denken over oplossingen voor milieubelastende medicijnen.

Zo wil de medicijnketen behandelingen aanpassen. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat een andere behandeling voor de patiënt minstens even effectief en veilig is. In de praktijk blijkt dat voor veel geneesmiddelen nog niet goed mogelijk.

Milieuwinst goed onderbouwen

Bovendien moet de milieuwinst van duurzame medicijnen volgens het RIVM voldoende zijn onderbouwd. Voor veel geneesmiddelen ontbreken echter goede gegevens over de effecten op het milieu. Er is behoefte aan een afwegingskader om effectiviteit, veiligheid en milieueffecten van geneesmiddelen met elkaar te kunnen vergelijken.

RIVM-onderzoek Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening

Bron: Unie van Waterschappen