Intensievere samenwerking met Duitsland om klimaat extremen op te pakken

Gepubliceerd 28 juni 2022

Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en de Duitse overheden Bezirksregierung Münster & Bezirksregierung Düsseldorf willen meer en intensiever samenwerken om de klimaat extremen zoals droogte en hoog water aan te pakken. Het gaat om het waterbeheer van de grensoverschrijdende wateren binnen het stroomgebied van de Rijn.

De klimaatveranderingen hebben een steeds grotere impact op het waterbeheer Beide landen hebben te maken met dezelfde problemen en de aanpak ervan heeft ook invloed op elkaar.  De waterbeheerders in de grensregio willen hier beter op anticiperen door meer kennis en informatie uit te wisselen en intensiever samen te werken op bestuurlijk niveau. Dit is uitgesproken tijdens het Rijn-symposium in het provinciehuis in Arnhem afgelopen maandag.

Klimaat kent geen grens

De Rijn stroomt van Duitsland naar Nederland. Het water houdt zich dus niet aan grenzen. Het beleid en de maatregelen die gaan over de hoeveelheid water en de waterkwaliteit aan de ene kant van de grens, hebben gevolgen aan de andere kant van de grens. Door de klimaatverandering heeft het waterbeheer steeds meer impact op ons leven. Zowel Duitsland als Nederland heeft afgelopen jaren te maken gehad met extreme droogte en grote overstromingen (zomer 2021).

Rijnsymposium

Het Rijnsymposium is een bestuurlijk Nederlands-Duits (top)overleg. Hier worden naast de acute problemen, ook de grote lijnen voor langere termijn besproken. Gelderland en de Duitse regio voeren al regelmatig overleg over onder meer hoogwaterveiligheid en de kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) van de grensoverschrijdende wateren.  Uitgesproken is om daar droogte aan toe te voegen en ook elkaar op bestuurlijk niveau over water te treffen.

De partijen gaan de mogelijkheden bekijken om droogte als thema toe te voegen aan de zogeheten 'milieuverklaring.' Dat levert mogelijke handvaten op voor een gezamenlijke, grensoverschrijdende droogteaanpak. Daaraan zal onder meer worden deelgenomen door Gelderland, Noordrijn-Westfalen (Ministerie voor Milieu en Natuurbescherming, Landbouw en Consumentenbescherming (MUNLV)) en de waterschappen.

Brede samenwerking

De aanpak van droogte vraagt nu al een brede samenwerking met diverse organisaties. Zo nemen voor het regionaal waterbeheer in de Achterhoek, het waterschap, gemeenten en provincie gezamenlijk het voortouw in de aanpak van de droogte.

Bron: Waterschap Rivierenland