Zeer droge maand maart, gunstiger beeld verwacht voor april

Gepubliceerd 1 april 2022

De neerslag deze winter, onder andere in februari, leidde aanvankelijk tot een gunstige uitgangspositie voor het droogteseizoen. Het grondwater werd op de meeste plaatsen ruimschoots aangevuld, regionale watersystemen zaten vol en de afvoeren van de Rijn en Maas waren hoger dan gemiddeld.

In maart viel uitzonderlijk weinig neerslag. Hierdoor zijn de grondwaterstanden in korte tijd sterk gedaald en staat het grondwater nu met name op de hoge zandgronden in het oosten en het zuiden van het land laag tot zeer laag. Ook de afvoeren van de Rijn en de Maas zijn zeer laag voor de tijd van het jaar.

Bovenste laag van de bodem op veel plaatsen zeer droog

Omdat de watervraag zo vroeg in het jaar nog relatief laag is, en er nog voldoende oppervlaktewater beschikbaar is in het hoofdwatersysteem en de regionale watersystemen, is er landelijk gezien geen sprake van een watertekort of dreigend watertekort. Wel is door het uitblijven van regen op veel plaatsen de bovenste laag van de bodem zeer droog.

Omslag in het weerbeeld verwacht

Vanaf begin april wordt een omslag in het weerbeeld verwacht. In Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas wordt de komende twee weken meer neerslag verwacht dan gemiddeld. Daardoor zal de waterbeschikbaarheid in de bodem toenemen. Ook de afvoer van de rivieren zal toenemen. Vanwege de start van het groeiseizoen en de toenemende watervraag is de neerslag zeer welkom voor de landbouw en de natuur.

Water vasthouden

De peilen van het IJsselmeer en Markermeer worden in overeenstemming met het Peilbesluit maximaal opgezet, waarmee een waterbuffer is gecreëerd. Deze buffer kan worden ingezet als later in het seizoen langdurig droogte optreedt. Ook de waterschappen nemen standaardmaatregelen zoals het verhogen van de wateraanvoer en het zoveel mogelijk opzetten van waterpeilen en vasthouden van water, met name in de zandgebieden. In delen van Zuid en Oost Nederland zijn standaard beregeningsverboden van kracht.

Droogtemonitor

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Bron: Waterberichtgeving