Duurzaam en circulair verwerken van rioolslib

Gepubliceerd 7 september 2021

Na de ondertekening op 1 september 2021, gaan Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie Zutphen en Royal HaskoningDHV samenwerken aan oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 (Koolstofdioxide) vrijkomt. Om invulling te geven aan de ambitieuze doelstellingen die er liggen op het vlak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie gaan de drie partijen onderzoek doen naar de inzet van nieuwe en duurzamere technieken. Zo wordt onderzocht hoe het slib duurzamer kan worden verwerkt en hoe waardevolle grondstoffen uit het slib kunnen worden teruggewonnen.

Biologisch drogen

De eerste tien jaar wordt het slib door GMB verwerkt bij haar bestaande verwerkingslocatie in Zutphen. GMB gebruikt het principe van biologisch drogen, waarbij door middel van compostering het slib wordt gedroogd tot biogranulaat en ammoniumsulfaat. Het biogranulaat wordt ingezet als biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie. Het ammoniumsulfaat is een stikstofrijke meststof die veelal lokaal door boeren wordt gebruikt. Op deze manier blijft 70% minder slib over wat verbrand moet worden. Dit is minder belastend voor het milieu. De voor dit proces benodigde elektriciteit wordt duurzaam opgewekt. Het nieuwe verwerkingscontract tussen Waterschap Vallei en Veluwe en GMB gaat in per november 2022. Vanaf 1 september 2021 wordt begonnen met het ontwikkeltraject voor een duurzamere slibverwerkingsketen, waarin ook Royal HaskoningDHV aansluit.

Grondstoffen winnen uit slib

Voor de langere termijn, over 10 tot maximaal 15 jaar, gaan de partijen een meer circulaire manier van slibverwerking ontwikkelen. Samen met marktpartijen wordt onderzocht op welke manier er uit het slib zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen gehaald kunnen worden, zodat er zo min mogelijk afval overblijft. In een gezamenlijk ontwikkeltraject worden hiervoor verschillende methoden onderzocht. De meest geschikte methode wordt getest in een pilot. Wanneer deze pilot succesvol is, wordt de ontwikkelde techniek dè nieuwe methode voor slibverwerking. De samenwerking tussen de drie partijen wordt dan met nog eens 10 jaar verlengd.

Partners

Iedere dag werken de drie partijen aan steeds slimmere oplossingen. En dat doen we samen. Door de krachten en expertise te bundelen kom je tot het beste resultaat.

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd rioolvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

GMB BioEnergie Zutphen

Energie uit grondstoffen halen. Dat is de missie van GMB BioEnergie. Op onze verwerkingslocaties kunnen we vergisten, ontwateren, biologisch drogen en nutriënten terugwinnen. Onze ambitie: geen energie verloren laten gaan. We halen uit slib wat erin zit, of het nu gas, warmte, elektriciteit, water of nuttige meststoffen zijn. Energie voor de toekomst!

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is al 140 jaar toonaangevend als ingenieursbureau en is wereldwijd koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Samen werken we aan projecten die klanten helpen hun bronnen efficiënter te benutten en die bijdragen aan een betere samenleving, “Enhancing society together”.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe