Rivierkreeften in de Hollandse Delta

Gepubliceerd 24 augustus 2021

In de afgelopen 30 jaar is het aantal uitheemse rivierkreeften in de Nederlandse sloten aanzienlijk toegenomen. Waar er elders in het land sprake is van overlast door de diertjes is deze in ons gebied nog niet vastgesteld.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw is de Amerikaanse rivierkreeft als exoot opgedoken in de Nederlandse wateren. Verschillende ondersoorten gedijen goed in de sloten en omdat ze hier bijna geen natuurlijke vijanden hebben planten ze zich gemakkelijk voort. Het zijn alleseters die zowel waterdiertjes als -planten lusten. Daarmee eten ze sloten kaal, wat slecht is voor de waterkwaliteit. Daarnaast graven ze graag in zachte grond, waarmee ze oevers van sloten zouden kunnen beschadigen.

De overlast in ons gebied is beperkt. Tot nu toe er geen aanwijzingen voor het verdwijnen van waterplanten of anderszins een achteruitgang van de waterkwaliteit. Ook zijn nog geen gevallen bekend van het ondergraven van taluds, wegbermen of dijken. Uiteraard houden we dit in de gaten als ook de waterkwaliteit.

Verspreiding in ons gebied

Als het gaat om uitheemse rivierkreeften komen we met name 2 soorten tegen in ons gebied: de Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft en de Rode Amerikaanse Rivierkreeft. De eerste soort is ruim verspreid over alle Zuid-Hollandse eilanden. De tweede soort komt vooral voor op het Eiland van Dordrecht. Verder zijn er enkele meldingen bekend op de andere eilanden.

Hoewel ze overal in ons gebied te vinden zijn lijken deze rivierkreeften veel meer voor te komen in de sloten van het veenweidegebied in het Utrechts-Hollandse plassengebied. Waar er in ons gebied vooral stevige kleigrond ligt is de bodem daar veel zachter, wat het aantrekkelijker maakt voor de rivierkreeften.

Onderzoek

In 2017 hebben we samen met de Universiteit Wageningen en de Good Fish Foundation onderzoek gedaan naar de effecten van het bevissen van de rivierkreeften. Het bleek dat dit een tijdelijke afname van de populatie tot gevolg heeft. Landelijk lopen er meerdere onderzoeken naar de bestrijding van uitheemse rivierkreeften. Wij volgen deze onderzoeken en wachten de resultaten hiervan af.

Bron: Waterschap Hollandse Delta