Online Emissie Symposium Water

Gepubliceerd 5 augustus 2021

Op donderdag 23 september 2021 zal het tweede digitale Emissie Symposium Water plaatsvinden van 13.30 – 16.00 uur. Vanwege de covid-19 maatregelen vinden we het op dit moment nog te vroeg om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Na het geslaagde eerste online symposium in oktober 2020, hebben we daarom besloten het symposium opnieuw in een digitale omgeving door te laten gaan.

Het symposium zal bestaan uit twee blokken van één uur, waarin telkens twee onderwerpen aan bod komen. Tussen de twee blokken door zal een korte pauze worden ingelast. Tijdens het symposium zal traditiegetrouw een overzicht gegeven worden van de laatste ontwikkelingen en recente projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater. Daarnaast wordt er ingegaan op de stand van zaken rondom PFAS, de prioritering van gevaarlijke stoffen en worden de nieuwe cijfers voor de afspoeling van metalen vanuit landbouw- en natuurgronden gepresenteerd.

Aanmelden Symposium

Met vriendelijke groet,

Team EmissieRegistratie Water

Voorlopig Programma Emissie Symposium Water – 23 september 2021
Online meeting via GoToWebinar

13:30 Opening en welkom

13.35 Nieuwe ontwikkelingen en cijfers in de EmissieRegistratie - Deltares

Tijdens deze presentatie wordt een korte update van de belangrijkste wijzigingen binnen de EmissieRegistratie gegeven. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de rest van het programma.

14.05 Actieprogramma PFAS - Iris van Tol (RWS WVL)

Het Ministerie is gestart met het Actieprogramma PFAS in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Doel van het programma is om de emissies van PFAS naar de leefomgeving en de blootstelling van PFAS aan de mens zo veel mogelijk te beperken.
Wat houdt het programma in en wat is de aanpak van dit programma? En hoe verhoudt dit programma zich tot wat er in Europa op dit vlak gebeurt? Tijdens de presentatie gaat Iris van Tol in op deze vragen en vertelt de stand van zaken van het Actieprogramma PFAS.

14.35 Pauze

14.50 Uitspoeling metalen landbouw- en natuurgronden - Paul Romkens (WENR)

Uitspoeling van metalen uit de bodem naar grond- en oppervlaktewater draagt regionaal bij aan de belasting van het oppervlaktewater. Het modelinstrumentarium voor de berekening van deze uitspoeling is geüpdatet. Er zijn niet alleen nieuwe berekeningen voor de uitspoeling voor cadmium, koper, lood, nikkel en zink gedaan, maar ook voor 9 andere metalen. In de presentatie komen de belangrijkste resultaten van de berekeningen en de model validaties aan bod.

15.20 Prioritering gevaarlijke stoffen - Nog nader in te vullen

Er komen veel meer stoffen voor in ons milieu dan regulier gemonitord worden. Zij kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit, maar ook voor drinkwater gemaakt uit oppervlakte- of grondwater. Tijdens deze presentatie wordt de prioritering voor gevaarlijke stoffen toegelicht die is opgesteld door de werkgroep Aanpak Opkomende stoffen (AOS). Het onderzoek met pragmatische insteek levert een bijdrage aan het bepalen van het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven, waterbeheerders en de industrie.

15.50 Afsluiting