Update toestandsbeoordelingen en trends voor nutriënten KRW waterlichamen

Gepubliceerd 3 juni 2021

Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen is de online tool “KRW-NUTrend” beschikbaar. Het is een applicatie waarin een ruimtelijk beeld wordt gegeven van de toestand, trends, concentraties, normen en het doelgat (de afstand tot de norm) van nutriënten in de ruim 700 Nederlandse waterlichamen die zijn aangewezen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De applicatie is onlangs bijgewerkt en geeft nu een goed beeld van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2020. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar die verbetering achterblijft of waar de kwaliteit zelfs verslechtert. Zo’n landelijk eenduidig overzicht is belangrijke input voor gebiedsgericht beleid ten aanzien van eutrofiëring van Nederlandse wateren.

De applicatie is ontwikkeld door Deltares in opdracht van het Ministerie van I&W.  KRW-NUTrend is beschikbaar op computer en/of tablet. Op de smartphone werkt de applicatie vooralsnog niet.

De data uit KRW-NUTrend zijn gebruikt als bouwsteen voor het rapport ‘KRW – Toestand- en trendanalyse voor nutriënten’. In het rapport is een uitgebreide analyse van de verzamelde data gegeven.

Verdere toelichting

Bron: Deltares