Meten grondwaterstand in strijd tegen bodemdaling

Gepubliceerd 15 oktober 2020

Het waterschap Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Bodemdaling zorgt namelijk voor problemen voor bewoners, gebruikers en overheden. Het zorgt voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Daarnaast wordt het steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. En de kwaliteit van het water gaat erdoor achteruit. Ook komt er CO2 vrij als veengrond daalt. Het waterschap zorgt voor een waterpeil dat past bij het gebruik van de grond, maar bepaalt niet hoe de grond gebruikt wordt: dat doen eigenaren, gebruikers, de provincie en de gemeente. Alleen door met deze partijen nauw samen te werken, kunnen we hier iets aan doen.

Samen verantwoordelijk

Het waterschap doet samen met provincies, gemeenten en eigenaren of gebruikers van de grond, onderzoek naar het remmen van bodemdaling. We weten dat de grondwaterstand belangrijk is bij bodemdaling, zowel in de stad als op het platteland. Maar er is nog geen goed beeld van de ondiepe grondwaterstanden. Daarom zet het waterschap een basismeetnet op om dit beter in beeld te krijgen. ‘Als waterschap leveren we vanuit onze kennis en ervaring een bijdrage aan het remmen van bodemdaling, maar het aanpakken van deze opgave is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom werken we nauw samen met andere partners. Bodemdaling kan alleen succesvol worden bestreden als álle bestuurlijke partners en betrokkenen hun bijdrage leveren’, zegt waterschapsbestuurder Arjan van Rijn.

Meten is weten

Het basismeetnet meet hoe de grondwaterstanden zich door de jaren heen ontwikkelen. En we kijken hoe de grondwaterstanden per seizoen verschillen. Het meten gebeurt op 30 verschillende plekken in de veenpolders en moet zo een goed beeld geven voor de grondwaterstanden in het hele veenweidegebied van het waterschap. Het onderzoek bestaat uit:

  • Het volgen hoe de grondwaterstanden in de veenweiden zich door het jaar heen gedragen.
  • Het bouwen en ijken van modellen die de studie naar water (hydrologie), bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen nabootsen.
  • Het delen van de gegevens met boeren, onderzoekers en andere gebruikers. Het is een nieuw publiek meetnet in het veenweidegebied.

Samenwerken en kennis delen

We plaatsen peilbuizen in de veenweiden, na overleg met de eigenaren van de grond. Het meten van de grondwaterstanden kan boeren helpen bij de uitoefening van hun bedrijf. Daarom delen we de gegevens met hen. We zoeken ook samenwerking met andere programma’s zoals de programma’s ‘Boeren bij Hoog water’ van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en Klimaatslim boeren op veen. Ook werken we nauw samen met andere waterschappen zoals Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland om bodemdaling te remmen.

Lees meer over de strategie bodemdaling

Bron: Waterschap Amstel,Gooi en Vecht