Praktijkproef Droogte Volkerak Zoommeer

Gepubliceerd 6 augustus 2020

In het najaar van 2020 wordt de Praktijkproef Droogte bij het Volkerak Zoommeer uitgevoerd. Rijkswaterstaat voert deze proef uit samen met de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta vanuit het programma Slim Water Management.

Aanleiding proef

Het Volkerak-Zoommeer is voor de hoogte van het waterpeil afhankelijk van de aanvoer van zoet water via inlaatsluizen van het Hollands Diep. Als de wateraanvoer vanuit het Hollands Diep laag is, zakt het waterpeil in het Volkerak Zoommeer. Mede doordat dit water gebruikt wordt door de landbouwsector en om door te spoelen zodat het zoet blijft. Niemand weet echter precies hoe lang het duurt voordat het peil is uitgezakt. Vanuit ervaring wordt vermoed vijf tot zeven dagen, maar zeker is dat niet.

Doel

In de praktijk nagaan wat het effect is van de aanvoerstop bij de Volkeraksluizen als maatregel bij extreme droogte, dat is het doel. Er wordt gekeken hoe lang het bij onvoldoende wateraanvoer uit het Volkerak Zommeer duurt voordat deze maatregel herstelt. Op deze manier willen we nog beter inzicht krijgen in het specifieke watersysteem rondom het Volkerak Zoommeer.

Kaders

De proef wordt buitenom het vogelbroed- en groeiseizoen uitgevoerd. Voorwaarde is dat de omstandigheden goed zijn, zoals voldoende Rijnafvoer om na afloop van de proef de gewenste situatie te herstellen. Mogelijk wordt de proef uitgesteld tot volgend jaar als de omstandigheden niet geschikt zijn.

De proef vindt plaats vanuit het reguliere waterbeheer en binnen de grenzen van het Waterakkoord. De bijdrage van waterschap Scheldestromen bestaat uit het aanleveren van gedetailleerde informatie vanuit het Zeeuwse waterbeheer.

Uitkomsten

Na de proef worden gegevens van de verschillende projectpartners geanalyseerd. Verwachting is dat er eind dit jaar een rapport met resultaten wordt opgeleverd.

Bijgevoegd vindt u een interview met de projectleider van Rijkswaterstaat:
•    Slim Watermanagement in het Volkerak-Zoommeer, 9 juli 2020

Bron: Waterschap Scheldestromen