DNA-instrument voor beoordeling waterkwaliteit

Gepubliceerd 30 juli 2020

In een nieuw project werkt STOWA samen met een groot aantal andere partijen samen aan een nieuw instrument dat snel, goedkoop en efficiënt inzicht geeft in de ecologische waterkwaliteit: de DNA Diatom Biosensor.

Om de ecologische waterkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen en te houden moeten waterbeheerders maatregelen nemen en de ecologische toestand van hun wateren monitoren. Daarmee kunnen ze voldoen aan eisen die Europa stelt vanuit de Habitatrichtlijn (Natura 2000), maar vooral vanuit de Kaderrichtlijn Water.
Diatomeeën of kiezelwieren zijn microscopisch kleine algen die erg goed kunnen aangeven wat de ecologische waterkwaliteit op enig moment precies is. Dat heeft te maken met het feit dat iedere soort zijn eigen specifieke omstandigheden kent (zoals voedselrijkdom, zuurstof, etc.) en soorten snel reageren snel op veranderingen daarin. Dit gegeven is heel bruikbaar om de waterkwaliteit te beoordelen.

Diatomeeënsoorten

Dat beoordelen gebeurt doorgaans door de gevonden diatomeeënsoorten op naam te brengen. Maar dit is tijdrovend en specialistisch werk. Door dit nieuwe instrument verwachten de projectdeelnemers met behulp van het DNA van de soorten de waterkwaliteit snel, eenvoudig en kosteneffectief in beeld te kunnen brengen.

In het project werken de onderzoeksinstituten Naturalis en KWR, het bedrijf Baseclear, de laboratoria Waterproef en Aquon, STOWA en negen collega-waterschappen samen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) Watertechnologie, één van de drie TKI's binnen de Topsector Water & Maritiem. Het onderzoek loopt door tot eind 2022.

> Meer informatie over het project op de website van TKI

Bron: STOWA