KRW-NUTrend applicatie

Gepubliceerd 14 mei 2020

Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen, is nu een nieuwe online tool beschikbaar: KRW-NUTrend.

KRW-NUTrend is een applicatie die een ruimtelijk beeld geeft van de toestand, trends, concentraties, normen en het doelgat (de afstand tot de norm) van nutriënten in de ruim 700 Nederlandse waterlichamen die zijn aangewezen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nutriënten 1990-2018

De applicatie geeft een goed beeld van de van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2018. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar die verbetering achterblijft of waar de kwaliteit zelfs verslechtert. Zo’n landelijk eenduidig overzicht is belangrijke input voor gebiedsgericht beleid over eutrofiëring van Nederlandse wateren.

Data uit KRW-NUTrend

De applicatie is ontwikkeld door Deltares in opdracht van het Ministerie van I&W. De data uit KRW-NUTrend zijn gebruikt als bouwsteen voor het rapport ‘KRW - Toestand- en trendanalyse voor nutriënten’. In het rapport is een uitgebreide analyse van de verzamelde data gegeven.

Bron: Helpdesk Water