Zeeuws Deltaplan zoet water gaat van start

Gepubliceerd 16 april 2020

De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland staat onder druk, onder meer door de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Via een actieve aanpak wil de provincie Zeeland de vraag en het aanbod meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. De provincie brengt de mogelijkheden in kaart in het Deltaplan Zoet water. Per regio liggen er specifieke kansen.

Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water. In Zeeland zijn er weinig natuurlijke bronnen. Agrariërs zijn voor een groot deel aangewezen op regenwater om hun gewassen te telen. Daarnaast hebben enkele regio’s in Zeeland aanvoer van zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer, via de landbouwwaterleiding naar Zuid-Beveland en de zoete afstroming vanuit België in Zeeuws-Vlaanderen.

Lopende projecten

Beschikbaarheid van zoet water is geen nieuw thema. Al vanaf 2014 lopen tal van onderzoeksprojecten, zowel bij de provincie als bij andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de proeftuin zoet water of het living-lab in Schouwen-Duiveland. Hier worden tal van innovaties in de praktijk uitgetest. Bijvoorbeeld om regenwater te bufferen, zout water te ontzilten of druppelirrigatie toe te passen bij de teelt van gewassen.

Met een brede blik kijken naar de opgave

Doel van het nu gestarte project is om deze lopende trajecten samen te brengen en resultaten te delen. Dat moet leiden tot een breed gedragen strategie en aanpak, om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van zoet water op elkaar zijn afgestemd. Daarbij wordt met een brede blik naar de opgave gekeken. De oplossing kan liggen in technische aanpassingen van het watersysteem, maar ook in buffering, teeltaanpassingen of innovatief ruimtegebruik.

Zeeuws Deltaplan zoet water

Het is de bedoeling dat het Zeeuws Deltaplan zoet water in 2021 wordt opgeleverd. Het projectplan wordt medio 2020 voorgelegd aan Provinciale Staten. In de eerste fase van het project komen alle Zeeuws initiatieven in beeld die een relatie hebben met beschikbaarheid van zoet water.

Kansenkaart

Alle innovaties en bevindingen krijgen een plek in een kansenkaart: een gebieds-specifiek overzicht van perspectiefvolle maatregelen. De kansenkaart kunnen agrariërs benutten om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Overheden zetten op basis van de kansenkaart een subsidieprogramma op, dat erop gericht is om kansrijke maatregelen in de praktijk te brengen. Het uiteindelijke doel is dat Zeeland in 2050 weerbaar is met betrekking tot de zoetwatersituatie.

Bron: Provincie Zeeland