Overstromingskaarten van Nederland geactualiseerd

Gepubliceerd 31 december 2019

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen.

De kaarten laten zien welke gebieden door overstromingen statistisch eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar kunnen worden getroffen. Ze laten zien welke gebieden dan kunnen overstromen en hoe hoog het water dan kan komen.

De provincies hebben de kaarten gemaakt in samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kaarten worden gebruikt in (inter)nationaal overleg en voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s.

Het is belangrijk dat iedereen weet wat de gevaren en gevolgen van overstromingen kunnen zijn. Ook als de kans op een overstroming heel klein is, is het goed te weten hoe hoog het water kan komen als onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt op de plek waar je woont of werkt.

Europese afspraken

De overstromingskaarten zijn vernieuwd omdat er meer informatie beschikbaar is. Bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die laag Nederland tegen overstromingen beschermen. Daarnaast is er de Europese afspraak uit 2007 dat Europese lidstaten kaarten maken van gebieden waar overstromingsrisico’s zijn. Deze kaarten moeten elke 6 jaar geactualiseerd worden.

Nederland heeft als deltaland, waar Europese rivieren naartoe stromen, belang bij Europese afspraken. Wat bovenstrooms gebeurt, kan gevolgen hebben voor de situatie benedenstrooms. Ook gebruiken overheden de kaarten voor het actualiseren van plannen om gevolgen van overstromingen en de kans daarop te verminderen.

Gevolgen van overstromingen

Op Risicokaart.nl zijn ook de mogelijke gevolgen van overstromingen te zien. De kaarten geven bijvoorbeeld een indicatie van het aantal getroffenen en het type economische bedrijvigheid in het gebied dat mogelijk zal overstromen.

De kaarten zijn informatief voor burgers, maar kunnen ook worden gebruikt bij ruimtelijke planning en bij het opstellen van evacuatieplannen. De kaarten tonen alle mogelijke overstromingen met een bepaalde kans op voorkomen. Dat kan de indruk geven dat alle gebieden tegelijkertijd overstromen, maar dat gebeurt niet. De ene keer overstroomt het ene gebied, en een andere keer het andere. Dat is van tevoren niet te zeggen.

Bron: Unie van Waterschappen