Aanpassing belastingstelsel waterschappen krijgt vervolg

Gepubliceerd 17 december 2019

In de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 13 december 2019 is besloten dat het traject om tot een aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen te komen een vervolg krijgt. Het vervolgtraject gaat plaatsvinden onder aansturing van een bestuurlijke stuurgroep van de 21 waterschappen.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Het hebben van een eigen belastingstelsel is een groot goed en misschien wel de best mogelijke garantie voor waterveiligheid en een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Daarom moet een aanpassing van het belastingstelsel kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak bij de waterschappen. We zijn dan ook blij dat de waterschappen overeenstemming hebben bereikt over het vervolgtraject. We gaan er gezamenlijk ons uiterste best voor doen dat we als sector komend jaar tot een pakket aan maatregelen komen waarmee het belastingstelsel weer jaren vooruit kan.”

Toelichting op de opdracht aan de stuurgroep

De opdracht voor de stuurgroep is in belangrijke mate gelijk gebleven aan het oorspronkelijke voorstel. Op basis van de bespreking in de Ledenvergadering zijn geen onderwerpen toegevoegd. De belangrijkste overweging hierbij was dat uitbreiding van het aantal onderwerpen het aanpakken van de acute knelpunten zou bemoeilijken. De belangrijkste wijzigingen zijn dat:

  • een onafhankelijke procesbegeleider de stuurgroep leidt,
  • de stuurgroep besluit over het betrekken van stakeholders,
  • bij het oplossen van de weeffout alle categorieën in beschouwing worden genomen en
  • het voorstel voor tariefdifferentiatie glasopstanden opnieuw wordt beschouwd.

Daarnaast heeft de Ledenvergadering het Uniebestuur verzocht om meer dan tot nu toe permanent aandacht te besteden aan het onderhoud van het belastingstelsel. Enerzijds gaat het om het proces, aangezien de huidige systematiek via een wetswijziging intensief en tijdrovend is. Anderzijds gaat het om het kunnen blijven aansluiten bij een steeds veranderende omgeving. Besloten is dan ook dat de onderwerpen die vanuit verschillende Algemeen Besturen zijn ingebracht (bijvoorbeeld differentiatie van het woonruimteforfait van de zuiverings- en verontreinigingsheffing), maar geen onderdeel uitmaken van de opdracht aan de stuurgroep, een plek krijgen in dit proces. Het Uniebestuur buigt zich over een kansrijke aanpak van dit proces. Vanwege het verdergaande, meer fundamentele karakter wordt opgemerkt dat hierover nog geen besluitvorming kan worden verwacht in 2020.

Vervolgtraject

Het vervolgtraject gaat plaatsvinden onder aansturing van een stuurgroep van de 21 waterschappen. Nadat de waterschapsbesturen zich over de voorstellen hebben uitgesproken, bieden ze het aan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.