Veilig en beleefbare dijk komt dichterbij

Gepubliceerd 21 november 2019

De eerste stap ter voorbereiding op het definitieve voorkeursalternatief van de Grebbedijk is gezet. Het ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied staat in het concept voorkeursalternatief (VKA) op hoofdlijnen omschreven. Gemeente Wageningen, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe zijn aan zet om het concept-VKA vast te stellen.

Patrick Gaynor, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe en voorzitter van het bestuurlijk overleg Grebbedijk: “We hebben met veel mensen gesproken, van dijkdenkers tot bedrijven tot grondeigenaren, instellingen en overheden. Hierbij zijn er veel ideeën en wensen ter tafel gekomen die we vervolgens zorgvuldig hebben afgewogen. Met het concept-VKA gaan we met vertrouwen de volgende fase in, dan moet blijken of het ontwerp zoals het er nu ligt, ook juridisch en financieel haalbaar is. Ons gezamenlijk doel is om een veilige en beleefbare Grebbedijk én nieuwe natuur te realiseren.”

Concept- voorkeursalternatief

In het concept - VKA wordt buitendijks over de gehele lengte van de dijk, een berm met een getrapte kruin aangebracht. Deze zal worden benut als een veilige recreatieve route.  De kruin gaat iets omhoog en binnendijks zijn verschillende maatregelen voorzien, passend bij het gebied. Bij woningen dicht aan de dijk wordt een maatwerkoplossing toegepast zoals het plaatsen van bijvoorbeeld een damwand. Naast de dijkversterkingsopgave hebben gebiedsambities en natuuropgaven een plek in het voorkeursalternatief. Een selectie daarvan is:

  • Het Hoornwerk bij de Grebbeberg, een cultuurhistorisch verdedigingswerk, wordt opgehoogd tot de situatie zoals die in 1785 was, waterveiligheid is hiermee gegarandeerd.
  • In de uiterwaarde Plasserwaard komt een geul voor de waterkwaliteit. Moerasnatuur vormt extra leefgebied voor diverse vogelsoorten zoals de porseleinhoen.
  • Het bestaande ooibos wordt uitgebreid.
  • Vlakbij de watersportvereniging VADA komt een kleine ecologische verbindingszone voor wild tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.
  • In de “Driehoek”, onderdeel van de Bovenste Polder, is een kleine zwemplas bedacht. Aan de zuidzijde komt een natuurlijke oever.
  • Het zuidelijk deel van de “Driehoek” en de Bovenste Polder worden verder ingericht voor verschillende vogelsoorten waaronder de kwartelkoning en porseleinhoen.

Zienswijze indienen in januari 2020

In november en december nemen de  gebiedspartners een besluit over het concept-VKA. In januari 2020 wordt het concept-VKA als ontwerp ter inzage gelegd en in de zomer van 2020 wordt het definitief voorkeursalternatief vastgesteld. Daarna volgt de planuitwerking en vanaf 2023 staat de uitvoering gepland.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe