Waterschappen vragen aandacht voor PFAS-normen

Gepubliceerd 6 november 2019

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven verruimt binnenkort de beperkende norm voor hergebruik van PFAS-houdende grond in landbouw- en natuurgebieden. Zo kan het werk in de bouw weer op gang komen. De waterschappen hebben echter nog wel enkele punten waar het Rijk op moet letten.

De waterschappen zijn voor de verwerking van baggerslib vaak afhankelijk van toepassing in voormalige zandwinplassen. Voor deze diepe plassen blijft de PFAS-norm zeer streng.

Alternatieve toepassingen

Waterschappen delen de zorg over de verspreiding van verontreinigingen naar het grond- en oppervlaktewater. Maar ze constateren ook dat er in de discussie nog geen aandacht is voor alternatieve toepassingen van de bagger uit het Nederlandse watersysteem. Als die alternatieven er niet zijn, stagneert het onderhoud van ons watersysteem.

De waterschappen vragen de staatssecretaris dan ook terughoudend te zijn met aanscherping van de regels over hergebruik van licht verontreinigde grond en bagger, zolang er voor dit materiaal geen betaalbare alternatieven in beeld zijn.

Versneld onderzoek

Daarnaast vragen de waterschappen de staatssecretaris om versneld onderzoek te laten doen naar de uitloging van PFAS vanuit diepe plassen naar het grondwater. Ook willen zij dat er herverontreinigingsniveaus voor het oppervlaktewater worden vastgesteld. Zo wordt het verantwoord toepassen van bagger in het watersysteem weer mogelijk.

Nieuwe methodiek

De recente ontwikkelingen rondom PFAS laten zien dat de manier waarop we met verontreinigingen in grond en bagger omgaan ons erg kwetsbaar maakt. Elke dag worden er nieuwe stoffen gevonden. Ook worden de meetmethoden waarmee stoffen in het milieu kunnen worden aangetoond steeds accurater. Daarom vinden de waterschappen dat we de fundamentele discussie moeten aangaan over hoe we met verontreinigingen in het milieu willen omgaan.

De waterschappen vragen de staatssecretaris daarom prioriteit te geven aan een nieuwe, algemene methodiek om om te gaan met nieuwe verontreinigingen in ons milieu.

Zie ook: Inbreng Schriftelijk Overleg Tweede Kamer PFAS-houdende grond

Bron: Unie van Waterschappen