Waterschap Brabantse Delta maakt eerste resultaten beoordeling primaire keringen bekend

Gepubliceerd 31 oktober 2019

Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen, verdeeld over 8 dijktrajecten, aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiervan wordt op dit moment 7,5 km versterkt binnen het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. Voor 1 januari 2023 moeten alle 8 dijktrajecten zijn beoordeeld. Voor het dijktraject Volkeraksluizen–Moerdijkbruggen is de beoordeling als eerste afgrond en zijn de resultaten nu bekend.

Een deel van dit traject voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat betekent dat de dijk (deels) moet worden versterkt.

Wanneer wordt de dijk versterkt?

Het dijktraject Volkeraksluizen-Moerdijkbruggen wordt aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Het HWBP maakt een programmering en prioritering van alle aangemelde dijktrajecten. De meest urgente trajecten worden het eerste versterkt. Waterschap Brabantse Delta wacht de prioritering van het HWBP niet af en start begin 2020 de voorbereiding voor de verbetering van het traject Volkeraksluizen-Moerdijkbruggen. Dan wordt onder andere gekeken naar de ruimtelijke impact. Ook worden de wensen en belangen uit de omgeving opgehaald.

Beoordeling

Primaire keringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen Nederland tegen overstromingen. Om ons land ook in de toekomst te beschermen wordt er constant gewerkt aan de waterveiligheid. De dijken worden daarom eens in de 12 jaar beoordeeld. Gedurende de levensduur van een dijk neemt de veiligheid namelijk af. Dit komt naast ouderdom en slijtage van de dijk ook door klimaatverandering, die onder andere voor steeds hogere waterstanden zorgt.

Nieuwe waterveiligheidsnormen

Sinds 1 januari 2017 heeft Nederland nieuwe waterveiligheidsnormen voor dijken, dammen en duinen vastgesteld. In de nieuwe beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, ook worden de gevolgen meegewogen. Iedereen die binnendijks woont krijgt een basisbeschermingsniveau van 1/100.000 per jaar. Dit betekent dat de kans op overlijden als gevolg van een overstroming kleiner dan 1/100.000 per jaar is. Om deze kans te bepalen wordt gekeken naar de snelheid van overstromen en hoe hoog het water komt. Hierdoor kunnen dijken voortaan verschillende normen krijgen. Daar bovenop wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen een strengere norm. Het doel is dat Nederland in 2050 geheel aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoet.

Bron: Waterschap Brabantse Delta