Nieuwe versie Regioscan Zoetwatermaatregelen in de maak

Gepubliceerd 3 oktober 2019

De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een instrument om effecten, kosten en baten van zoetwatermaatregelen op landbouwbedrijven inzichtelijk te maken voor waterbeheerders. Op dit moment wordt gewerkt aan de een tweede versie van deze Regioscan. Deze is begin 2020 gereed.

Nieuwe maatregelen

In 2018 werd een eerste versie opgeleverd. Deze is getest in twee pilotgebieden (stroomgebied van de Raam en de Anna Paulowna- en Oostpolder. Op basis van de ervaringen die er in de pilots zijn opgedaan, wordt nu gewerkt aan een tweede versie. De nieuwe versie wordt uitgebreid met de maatregelen ‘perceelstuwen’, ‘slootbodemverhoging’ en ‘bodemverbetering’. Verder zijn de maatregel-effectrelaties uitgebreid, zodat het instrument landsdekkend kan worden ingezet. Er komt ook een gebruikersschil om de resultaten van de Regioscan interactief te bekijken.

Optimalisatie per gebied

Met de beschikbaar gemaakte hydrologische invoer op basis van het Landelijk Hydrologisch Modelinstrumentarium is de nieuwe Regioscan snel voor een gebied te operationaliseren. Ook is het mogelijk de Regioscan van hydrologische invoer te voorzien op basis van een regionaal hydrologisch model.

Het vervolg

Momenteel wordt de regioscan uitgebreid met berekening van de optredende natschade, en wordt in twee pilots ervaring opgedaan met het toepassen in een gebiedsproces. Dit zijn de pilots Chaamse Beken (waterschap Brabantse Delta) en Twello (waterschap Vallei en Veluwe). Financiers van de doorontwikkeling van de Regioscan zijn het Deltaprogramma Zoetwater, Waterschap Brabantse Delta, Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en STOWA.

Bron: STOWA