Handleiding Chloridenormering Drinkwater(bronnen) online beschikbaar op de Helpdesk

Gepubliceerd 24 juli 2019

Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. De verzilting was in sommige gebieden ernstiger dan verwacht en leidde tot problemen voor de drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. Gedurende de droogteperiode in 2018 bleek dat er behoefte was aan een nadere interpretatie en uitwerking van de regelgeving inzake de chloridenorm.

De Beleidstafel Droogte heeft daarom geadviseerd om een handleiding verzilting drinkwater(bronnen) (pdf, 159 kB) op te stellen. Deze handleiding is nu beschikbaar op Helpdesk Water. De handleiding is tot stand gekomen in overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),  drinkwaterbedrijven PWN, Evides, Oasen, Waternet en Dunea en Vitens, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Bellenscherm Amsterdam Rijnkanaal Amsterdam (foto Tineke Dijkstra)2

Bellenscherm Amsterdam Rijnkanaal Amsterdam (foto Tineke Dijkstra)

Doel

De handleiding heeft tot doel om op korte termijn (zomer 2019) duidelijkheid te geven hoe om te gaan met tijdelijk verhoogde chlorideconcentraties in:

  • het water dat voor drinkwaterproductie wordt ingenomen en
  • geleverd drinkwater.

Handelingsperspectief

De vraag die met deze handleiding wordt beantwoord, is hoe om te gaan met de situatie dat op een of meer dagen een concentratie van meer dan 150 mg/l chloride wordt aangetroffen in het in te nemen oppervlaktewater of in het geleverde drinkwater. Aangezien de wettelijke norm een jaargemiddelde is, betekent die concentratie niet altijd dat de wettelijke norm gemiddeld op jaarbasis wordt overschreden. Toch is extra alertheid wenselijk.

In de handleiding wordt geconcretiseerd onder welke omstandigheden extra alertheid wenselijk is en welke praktische werkwijze de drinkwaterbedrijven, waterbeheerder en ILT in dat geval hanteren. De afspraak is om in actie te komen als de maximum daggemiddelde waarde op het innamepunt de waarde van 200 mg/l overschrijdt. Deze waarde sluit qua hoogte aan bij de waarden die in het Infiltratiebesluit en Rijnverdrag worden gehanteerd.

Voor drinkwater wordt een maximum daggemiddelde waarde van 250 mg/l voor chloride voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat het drinkwater niet agressief en corrosief mag zijn. Hiermee wordt aangesloten bij de richtwaarden en normen die internationaal worden gehanteerd. De WHO adviseert voor chloride een grenswaarde van 250 mg/l in drinkwater, gebaseerd op smaakeffecten die boven deze concentratie kunnen optreden. Beneden deze concentratie treden geen negatieve gezondheidseffecten op. Er zijn noch door de WHO noch in Nederland grenswaarden afgeleid waarboven wél gezondheidseffecten op kunnen treden.

Uitgangspunt bij de afgesproken maximale daggemiddelden is dat voldaan wordt aan de vigerende jaargemiddelde norm van 150 mg/l die zowel voor drinkwater als in te nemen oppervlaktewater geldt.

Op basis van opgedane ervaringen met deze handleiding kan worden bezien of aanpassing van het Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling noodzakelijk is.

Meer lezen?

Kijk dan op de pagina over verzilting.

Bron: Helpdesk Water