Samenwerken aan belangrijke vispassage bij gemaal Veneriete

Gepubliceerd 1 juli 2019

In Nederland zijn er nog altijd veel obstakels voor vissen om te migreren. Stuwen, sluizen, gemalen en dammen vormen een belemmering voor de vismigratie en beperken vissen zich vrij te bewegen tussen leef- en paaigebieden. Daarom ondertekenden Rijkswaterstaat (RWS) en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een samenwerkingsovereenkomst voor een vispassage bij gemaal Veneriete aan de Kamperzeedijk in Genemuiden. Hier wordt een belangrijke vispassage aangelegd die regionaal water en Rijkswater met elkaar verbindt.

Voor gemalen die zijn gelegen tussen het zogeheten hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals gemaal Veneriete, is een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap van belang om de kwaliteit van deze verbindingen te verbeteren. Deze vispassages, gelegen op het grensvlak van het werkgebied van Rijkswaterstaat en de waterschappen verbinden vaak grote gebieden met elkaar. Dit is van groot belang voor de vismigratie en het overleven van vispopulaties op groter schaalniveau.

Kaderrichtlijn Water

Om de omstandigheden voor vissen te verbeteren zijn en worden vanwege de Kaderrichtlijn Water veel maatregelen uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan vispassages, visvriendelijke gemalen en habitatmaatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen.

Rijk en regio

Rijkswaterstaat  stelt voor het vispasseerbaar maken van gemalen op de overgang tussen Rijk en regio een financiële bijdrage beschikbaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de ecologen van waterschappen en Rijkswaterstaat. De vispassage naast gemaal Veneriete is uiterlijk in december 2021 klaar.

Vismigratie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op rws.nl en over vismigratie op Ruim baan voor vis.

Bron: Rijkswaterstaat