Maatregelen project MiKRO in uitvoering

Gepubliceerd 19 juni 2019

Een goede waterkwaliteit in sloten, beken, kanalen en rivieren is belangrijk. Voor vissen en (water)planten, maar ook voor bijvoorbeeld landbouw en recreatie. Die waterkwaliteit willen het waterschap Vechtstromen verbeteren door ‘aan de achterkant’ te onderzoeken wat goede manieren zijn om specifiek microverontreinigingen uit het gezuiverde rioolwater te halen en door ‘aan de voorkant’ de aanvoer van rioolwater zo gelijkmatig als mogelijk aan te voeren.

Dit projectmatig innovatief onderzoek MiKRO is belangrijk voor waterschap Vechtstromen en één van de redenen waarom Vechtstromen leadpartner is bij dit Interreg 5A project.

Maatregelen

In deze fase van het traject zijn de door te voeren maatregelen in uitvoering. Een globaal beeld van de maatregelen zijn;

  • Optimalisaties aan bestaande rioolgemalen. Kleine aanpassingen kunnen al een positief effect hebben op de normale aanvoer, waarbij de aanvoer tijdens regenachtige weersomstandigheden gegarandeerd blijft.
  • Nieuwe rioolgemalen hebben standaard meer mogelijkheden voor sturing. Bij de lopende aanpassingsprojecten is nadrukkelijk aandacht voor ketenoptimalisaties.
  • Alle procesregelingen voor het zuiveren van afvalwater op de rioolwaterzuivering (rwzi) worden vernieuwd naar de laatste standaard. Betere sturing zorgt voor betere waterkwaliteit.

In verbinding

Daarnaast staat het project MiKRO in verbinding met vele andere onderzoeken en projecten, die win-win situaties opleveren.

  • Naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Emmen ligt de Puurwaterfabriek, hierin wordt een deel van het effluent opgewaardeerd tot extreem schoon water voor industrieel gebruik. In deze fabriek wordt onderzocht wat het effect van een deel van de processtappen is op het verwijderen van microverontreinigingen.
  • De procesautomatisering van de rwzi Emmen wordt vernieuwd. Dit zorgt voor een betere beheersing van de gehele aansturing van de rwzi.
  • De rwzi Emmen participeert in onderzoeken naar het verwijderen van medicijnresten in afvalwater op bestaande rwzi’s. Dit moet meer inzicht geven in het optimaliseren van de huidige installaties.

Bron: Waterschap Vechtstromen