Waterrelevante wetgeving aangenomen door Europees Parlement

Gepubliceerd 3 april 2019

Nu de Europese verkiezingen van 23 mei naderen, heeft het Europees Parlement tijdens de op één na laatste plenaire zitting verschillende dossiers afgerond. Tijdens deze sessie zijn ook 3 wetgevingsvoorstellen aangenomen die voor de waterschappen van belang zijn.

Bureau Brussel van de Unie van Waterschappen heeft zich in de voorafgaande processen van deze dossiers actief ingezet voor een positief eindresultaat.

Herziening van de meststoffenverordening

In de plenaire zitting is het compromis over de herziening van de meststoffenverordening bevestigd. Dit betekent dat het verhandelen van struviet op de Europese markt een stap dichterbij is gekomen. Struviet wordt door de waterschappen teruggewonnen uit afvalwater en is een belangrijke voedingsstof voor gewassen.

De Unie van Waterschappen verwelkomt de herziening, omdat het de verhandelbaarheid van struviet zal verbeteren en een eenduidige milieunorm voor meststoffen instelt die de druk op het milieu moet verminderen. Er is nu namelijk een opening gecreëerd voor struviet.

Single use plastics

Het Europees Parlement heeft daarnaast besloten nieuwe regels op te stellen om milieuvervuiling door plastic terug te dringen. Een voor de waterschappen belangrijke nieuwe regel heeft betrekking op vochtige doekjes. Vochtige doekjes kunnen riolen blokkeren en afvalwaterpompen verstoppen. Deze blokkades en verstoppingen leiden tot honderden miljoenen euro aan schade. De kosten voor schade worden momenteel nog betaald door watergebruikers via hun rekening.

Door deze nieuwe Europese regels moeten producenten van vochtige doekjes bewustmakingscampagnes gaan financieren om consumenten te informeren over de schade die de doekjes aan het rioolnetwerk kunnen toebrengen en moeten ze gaan meebetalen aan het opruimen van zwerfvuil. Deze bepaling is hiermee een uitwerking van het Europese milieubeginsel dat ‘de vervuiler betaalt’.

Etikettering van banden

Verder heeft het Europees Parlement haar (voorlopige) positie over de verordening van de etikettering van banden aangenomen. Door de etikettering van banden te verbeteren krijgen consumenten meer informatie over brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid, zodat zij bij de aankoop een bewustere keuze kunnen maken. Dit moet ook het onopzettelijk vrijkomen van microplastics als gevolg van bandenslijtage tegen gaan.

Dit is belangrijk voor de waterschappen, omdat deze bandenslijpsels een belangrijke bron van microplastics zijn die vaak rechtstreeks via rijkswegen en provinciale wegen afspoelen naar het oppervlaktewater. Naast de toepassing van etikketeringsvoorschriften moet de Europese Commissie opdracht geven tot de ontwikkeling en vaststelling van een geschikte testmethode voor slijtage. Pas na een politiek akkoord met de Raad wordt er een definitieve tekst aangenomen in het Parlement.

Bron: Unie van Waterschappen