Leidraad Waterakkoorden 2018

Gepubliceerd 19 maart 2019

Afspraken voor waterbeheer vooraf geregeld

De nieuwe leidraad Waterakkoorden 2018 is een feit! Medewerkers van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen werkten de afgelopen twee jaar intensief samen aan het evalueren en actualiseren van de Leidraad uit 2012. In de nieuwe leidraad zijn de wensen en behoeften uit de evaluatie verwerkt. De Leidraad sluit nu ook  beter aan bij huidige en toekomstige opgaven als duurzaamheid, ruimtelijke ordening en klimaatverandering waarmee waterbeheerders rekening moeten houden. Op 19 maart 2019 hebben Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen de Leidraad Waterakkoorden 2018 vastgesteld.

Waterbeheer afspraken vooraf

In een waterakkoord  leggen samenwerkende partners hun onderlinge verhoudingen bij het waterbeheer vast en ze vertalen de doelen die door het  nationale en internationale beleid zijn gesteld in uitvoeringsafspraken. De Leidraad Waterakkoorden zorgt voor een aantal praktische handvatten daarbij. Zo staan er nu voorstellen in om de afspraken over waterbeschikbaarheid en slim watermanagement in de waterakkoorden op te nemen. Daarmee zijn de waterbeheerders beter toegerust om bij de eerstvolgende vergelijkbare droogteperiode als in 2018 hun taken uit te voeren. Met de Leidraad Waterakkoorden 2018  is aan de voorkant  beter geregeld en vastgelegd hoe waterbeheerders kunnen omgaan met watertekorten om de gebruikers (bijvoorbeeld scheepvaart) zo goed mogelijk te bedienen.

Samenwerking

De Leidraad 2012 bleek toe aan actualisatie door de ontwikkelingen in het Deltaprogramma, zoals Waterbeschikbaarheid en Slim Watermanagement. Maar ook door de Ruimtelijke (klimaat) Adaptatie, duurzaamheid en ten slotte ook delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben in gelijkwaardige samenwerking, de evaluatie en actualisatie van de Leidraad uit 2012 ter hand genomen. Met medewerking van regionale waterbeheerders van beide zijden is de Leidraad vernieuwd en is er nu ook een meer eenduidig beeld over wat er in het Waterakkoord moet staan. Voortaan vindt iedere 6 jaar een toets plaats of de leidraad waterakkoorden nog voldoet aan de behoefte.

Actuele, scherper en inspirerend

In de Leidraad Waterakkoorden 2018 zijn meer handreikingen, tips en aandachtspunten opgenomen om de ongeveer 20 á 30 Waterakkoorden optimaal te benutten. Door de toegankelijke beschrijving en de lay-out is de nieuwe leidraad een inspiratie bron voor waterbeheerders om afspraken te maken voor het opstellen van een waterakkoord.

De Leidraad is primair bedoeld voor waterbeheerders. In toenemende mate maken provincies en gemeenten voor ruimtelijke ordeningsopgaven water gerelateerde afspraken. Daarbij kunnen zij de de Leidraad gebruiken. De Leidraad Waterakkoorden is vanaf 19 maart beschikbaar via de Helpdesk Water.

Meer informatie

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/waterkwantiteit/waterakkoorden/