Programmatische Aanpak Grote Wateren - Zet 'het grote water' centraal

Gepubliceerd 14 maart 2019

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit verbeteren. De Commissie m.e.r. adviseert om de grote wateren hierbij centraal te zetten, denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘de Waddenzee’. Bepaal per groot water welke problemen er spelen en welke oplossingen mogelijk zijn, en doe dit niet alleen per project.

De Programmatische Aanpak Grote Wateren

Nederland kent vijf grote watergebieden. Het gaat dan om de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Waddenzee, Eems-Dollard en de grote rivieren (Maas en Rijntakken). De waterkwaliteit en de natuurkwaliteit van de grote wateren is de laatste jaren op veel plaatsen verbeterd, maar nog niet overal voldoende. Sommige wateren gaan zelfs in kwaliteit achteruit. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwikkelen daarom een Programmatische aanpak Grote Wateren.

Rijkswaterstaat (onderdeel ministerie van I&W) heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd. Hoe kan worden bepaald of met de aanpak de beoogde verbetering in waterkwaliteit en ecologie worden behaald?

Het advies

De grote watergebieden zijn min of meer zelfstandig functionerende watersystemen. Het ligt daarom volgens de Commissie voor de hand om per watergebied te kijken welke problemen er spelen en welke oplossingen hier voor mogelijk zijn en niet afzonderlijk per project, per meer, rivier of zeearm.
In de toekomst kan ook per groot water gekeken worden hoe de resultaten van de maatregelen zijn.

De Commissie adviseert de Programma-aanpak vooral in te zetten om problemen op te lossen die niet binnen een gebied kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld het tegengaan van de achteruitgang van streng beschermde natuur in een watergebied. Door herstel van getij wordt het grondwater onder de eilanden in de Grevelingen zouter en dat verkleint het leefgebied voor beschermde soorten als de groenknolorchis. Binnen het Programma kan elders geschikt leefgebied worden ontwikkeld.

Bron: Commissie m.e.r.