Uitgangspunten waterveiligheid worden vastgelegd in de Omgevingswet

Gepubliceerd 12 maart 2019

Op 7 maart heeft de Tweede Kamer bij de stemming over de Invoeringswet Omgevingswet ingestemd met het vastleggen van de uitgangspunten voor waterveiligheidsnormen in de Omgevingswet. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de vernieuwde normering van de waterkeringen, die sinds begin 2017 van kracht is.

“In een laaggelegen delta als Nederland is goede zorg voor waterveiligheid van levensbelang”, zegt Hetty Klavers, portefeuillehouder waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen. “De waterschappen zijn dan ook blij dat het amendement is aangenomen om de uitgangspunten voor het vaststellen van waterveiligheidsnormen in de Omgevingswet zelf te verankeren. Zulke fundamentele waarden moet je gewoon in de wet regelen.”

Vaststellen waterveiligheidsnormen

Bij het vaststellen van de waterveiligheidsnormen gaat de Omgevingswet uit van een beschermingsniveau waarmee in 2050 de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming achter een primaire waterkering voor een individu niet groter is dan 1 op 100.000 per jaar. Via het amendement van CDA en ChristenUnie wordt dat basisbeschermingsniveau nu in de Omgevingswet vastgelegd. De uitwerking in concrete normen voor dijktrajecten wordt vervolgens vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Invoeringswet aangenomen

De Tweede Kamer heeft ook de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. Een belangrijke stap in de ambitie van het kabinet om te komen tot een stelselherziening in het omgevingsrecht. Deze invoeringswet vult namelijk de Omgevingswet op belangrijke onderdelen aan en regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. De waterschappen juichen de duidelijkheid toe die hiermee ontstaat over de inhoud van de Omgevingswet.

Omgevingswet

De Omgevingswet is één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving bundelt. De huidige Waterwet wordt samen met 25 andere wetten vervangen door de Omgevingswet. Bedoeling is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt.

Meer informatie over de Invoeringswet Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet

Bron: Unie van Waterschappen