Het nieuwe waterdenken start met Blauwe Omgevingsvisie 2050

Gepubliceerd 28 februari 2019

Woensdag 20 februari heeft Waterschap Vallei en Veluwe de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) gepresenteerd. Met deze visie in de hand gaat het waterschap samen met partners zoals gemeenten en provincies aan de slag om water te verankeren in de plannen voor onze leefomgeving.

De visie is ontwikkeld in de geest van de nieuwe Omgevingswet en sluit daarmee aan op het kabinetsperspectief van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waarin de noodzaak voor regionale visies benadrukt wordt.

In de Blauwe Omgevingsvisie 2050 staan grote maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuuropgave en verstedelijking centraal. De Blauwe Omgevingsvisie biedt kansen om met deze thema’s om te gaan.

Hittegolven en piekbuien, het zijn voorbeelden van ons nieuwe klimaat. We moeten samenwerken om onze leefomgeving waardevol te houden en gevaar te beperken. Grensontkennend ‘3dimensionaal’ samenwerken is wat mij betreft noodzakelijk‘, aldus Klip-Martin.

Het waterschap nodigt dan ook graag maatschappelijke partners uit om hierover in gesprek te gaan en de kennis en krachten te bundelen.

Website ter inspiratie

Om te inspireren hoe water een plaats kan krijgen in ruimtelijke plannen voor de leefomgeving ontwikkelde het waterschap de website www.bovi2050.nl. Daarnaast opende Dijkgraaf Tanja Klip-Martin de tentoonstelling Panorama Nederland.

Tentoonstelling Panorama Nederland

Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het College van Rijksadviseurs en geeft een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het gedachtegoed van de BOVI2050 sluit hier naadloos bij aan. De tentoonstelling staat opgesteld tot 9 maart in het waterschapshuis van Waterschap Vallei en Veluwe.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe