EU doet aanbevelingen voor stroomgebiedbeheerplannen KRW

Gepubliceerd 27 februari 2019

De Europese Commissie heeft dinsdag 26 februari de beoordeling van de nationale stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) bekendgemaakt.

In deze plannen geven de EU-lidstaten aan wat zij doen om de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te beschermen en te verbeteren. De Europese Commissie moedigt Nederland aan om beter in kaart brengen wat de effectiviteit is van bestaande maatregelen om de landbouwemissies terug te dringen. En welke extra maatregelen er nodig zijn om de gestelde KRW-doelen te halen.

Monitoring van chemische vervuiling

Daarnaast wil de Europese Commissie dat Nederland ervoor zorgt dat de aanpak van chemische vervuiling gebaseerd is op betrouwbare monitoringsgegevens. In voorbereiding op de derde stroomgebiedbeheerplannen werken waterschappen en Rijk daarom samen aan gedetailleerde watersysteemanalyses.

Nederland besteedt veel aandacht aan de monitoring en aan rapportages voor de KRW. Er wordt veel gemeten en daardoor is er een goed beeld van de waterkwaliteit.

Zichtbare verbetering

Een goede waterkwaliteit is van belang voor iedereen: boer, recreant en watersporter, natuurliefhebber en consument van drinkwater. In grote delen van het land is inmiddels een behoorlijk gezonde waterkwaliteit. Dit  is zichtbaar beter geworden. Helderder water en een verbetering van het aantal soorten vis.

Toch is het totaalplaatje is nog niet goed genoeg. Dit heeft er onder andere mee te maken dat Nederland veel meet en het totaaloordeel pas positief is als elke parameter (elk gemeten stofje of kenmerk) op orde is.

Meststoffen

Door veel partijen wordt hard gewerkt aan verdere verbeteringen. Door LTO (glastuinbouw en bollensector) wordt er met steun van Nefyto gewerkt aan het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater met gewaasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Hierdoor wordt het water gezonder en wordt voorkomen dat de gebruikte middelen verboden worden.

Ook is er vanuit de landbouw het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gestart, waarin boeren werken aan een betere waterkwaliteit. Waterschappen werken daarnaast intensief samen met partijen als Waterrecreatie Nederland, Sportvisserij Nederland en natuurterreinbeheerders.

Bron: Unie van Waterschappen