Waterschappen zetten fors in op Circulaire Economie

Gepubliceerd 11 februari 2019

De waterschappen maken onderdeel uit van het op  8 februari gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Ook het Interbestuurlijk Programma van het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen heeft als een van de doelstellingen om te komen tot een circulair Nederland in 2050.

De waterschappen zetten met dit Uitvoeringsprogramma fors in op circulaire initiatieven en het beperken van CO2-uitstoot in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Als duurzame opdrachtgever vragen waterschappen steeds vaker aan leveranciers en aannemers om circulaire producten en projecten, waarbij het gebruik van primaire grondstoffen wordt beperkt en waar mogelijk vermeden.

Terugwinnen van grondstoffen

Waterschappen zijn daarnaast koplopers op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zoals fosfor, cellulose, alginaat, bioplastics en biomassa. Ingrid ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als stoffen in de kringloop blijven, is dit goed voor de opbrengst en goed voor de waterkwaliteit. Onze circulaire inspanningen dragen hierdoor bij aan de ambitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel om te komen tot een kringlooplandbouw.”

Zoet water

Maar de belangrijkste grondstof die uit het afvalwater komt is zoet water. Ingrid ter Woorst: “De afgelopen droge zomer heeft laten zien dat de beschikbaarheid van zoet water geen vanzelfsprekendheid is. Door afvalwater beter te zuiveren en niet direct te lozen op zee of andere grote wateren komt meer zoet water beschikbaar. De waterschappen hebben in het Uitvoeringsprogramma afgesproken te blijven investeren in deze en andere circulaire activiteiten.”

Taskforce

Voor de waterschappen is het van belang dat wet- en regelgeving passend wordt gemaakt voor circulair werken. Daarom hebben ze met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Taskforce Herijking Afvalstoffen ingesteld. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Winnie Sorgdrager brengt die belemmeringen en knelpunten in afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in kaart.

Onafhankelijk advies

Na de zomer van 2019 brengt de Taskforce een onafhankelijk advies uit. De afspraken rondom het werk van deze Taskforce maken onderdeel uit van het gepresenteerde Uitvoeringsprogramma.

Bron: Unie van Waterschappen