Handreiking windturbines waterkeringen - deel Bestuur & Beleid

Gepubliceerd 25 januari 2019

De ‘Handreiking windturbines waterkeringen’ biedt beheerders van waterkeringen en initiatiefnemers handvatten voor het beoordelen van de kansen en risico’s bij het aanleggen, exploiteren en opruimen van windturbines op, of in de nabijheid van waterkeringen.

Deel Bestuur & Beleid

De ‘Handreiking windturbines waterkeringen’ biedt beheerders van waterkeringen en initiatiefnemers handvatten voor het beoordelen van de kansen en risico’s bij het aanleggen, exploiteren en opruimen van windturbines op, of in de nabijheid van waterkeringen.

De handreiking geeft een heldere afbakening van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen wateringkeringbeheerders en de bestuurlijke omgeving. Hierdoor biedt hij niet alleen handvatten voor technische beheerders van waterkeringen, maar ook voor initiatiefnemers, bestuurders en beleidsadviseurs. Daarnaast dient de handreiking als portaal voor landelijk beschikbare informatie en draagt de handreiking bij aan het vergroten van de bewustwording van het waterkeringsbelang bij omgevingspartijen.

Op 22 januari is het deel Bestuur & Beleid verschenen.

De handreiking is opgesteld door het ‘Expertisenetwerk windturbines nabij waterkeringen’ dat in 2015 is opgericht, naar aanleiding van de Green Deal Energie tussen de waterschappen en het Rijk. STOWA is daarbij verzocht het expertisenetwerk te faciliteren. Doel van dit netwerk is het verzamelen en delen van kennis over ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van windturbines nabij waterstaatswerken. Daarnaast faciliteert STOWA collegiaal advies van waterbeheerders aan elkaar.