Brandscenario's in het risicomodel Proteus tegen het licht

Gepubliceerd 9 oktober 2018

Onlangs is het project Brandscenario’s gestart waarbij de brandscenario’s in Proteus tegen het licht worden gehouden. Bij dit project zijn diverse waterschappen, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond betrokken. Het streven is in 2019 de evaluatie uit te voeren, zodat volgend jaar de nieuwe brandscenario’s in Proteus geïmplementeerd kunnen worden. Tot die tijd blijven de huidige scenario's in principe ongewijzigd. Tussentijds zullen eventueel kleinere bugs dit jaar worden gerepareerd.

Proteus

Risicovolle bedrijven zijn verplicht (of kunnen worden verplicht) om de risico’s van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater of een RWZI te inventariseren en te evalueren. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die is beschreven in de nota ‘De integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen’ van de Commissie Integraal Waterbeheer. Een belangrijk element uit deze methodiek is de kwantitatieve benaderingswijze van risico’s. De risicoanalyse is gestandaardiseerd en uitgewerkt in de applicatie Proteus en de handleiding.

Brandscenario’s

In Proteus speelt het falen van een omhulling (primary containment) een belangrijke rol. In Proteus is een aantal scenario’s vastgelegd . Eén van de vervolgscenario is het ontstaan van brand. Hierbij worden mogelijk relevante incidentontwikkelingen beschreven. Deze zogenaamde brandscenario’s zijn per bedrijfsactiviteit te onderscheiden (tankopslag, opslag in emballage, etc.). Ieder specifiek brandscenario kent variabelen, welke de gebruiker zelf kan definiëren. Het kan hierbij gaan om vooraf gedefinieerde variabelen (vorm van toezicht, soort brandbeveiliging, etc.), maar er zijn ook vrije variabelen (vloeroppervlak, tankinhoud, etc.).

Al deze gegevens worden door Proteus verwerkt tot een numeriek resultaat. Het resultaat is een hoeveelheid vrijkomende (vloei)stof en de waarschijnlijkheid van optreden, uitgedrukt in een kans per jaar.

Huidige situatie

Een schematische weergave van de scenario’s die nu zijn opgenomen in Proteus is op de volgende pagina weergegeven. Hieruit blijkt dat er niet bij elke bedrijfsactiviteit een brandscenario is opgenomen.

In de huidige modellering blijken soms belangrijke factoren niet of onvoldoende betrokken in het scenario, waardoor het risico op een onvoorziene lozing vaak wordt onderschat of soms ook overschat. Daarnaast willen we enkele aannames opnieuw bezien. Sinds de ontwikkeling van Proteus er is voortschrijdend inzicht in preventie en bestrijding van incidenten, waardoor een update gewenst is.

Schema brandscenario's

schema brandscenario

Bron: Helpdesk Water