Handreiking Trajectaanpak voor waterkeringbeheerders ontwikkeld

Gepubliceerd 27 september 2018

Om waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap van de beoordeling van primaire waterkeringen op trajectniveau naar verbetermaatregelen op projectniveau is door de Unie van Waterschappen een Handreiking Trajectaanpak ontwikkeld.

De trajectaanpak zorgt voor een doelmatige aanpak van de veiligheidsopgave en draagt bij aan een stabiel HWBP-programma door aan de voorkant een uitvoeringsstrategie op te stellen en de scope en kosten van een verbetering globaal in beeld te brengen. Daarnaast brengt de Trajectaanpak vroeg in het proces de kansen vanuit de omgeving in beeld en levert het input op voor de Omgevingsvisies en gebiedsprocessen.

Aanleiding handreiking Trajectaanpak

Aanleiding voor de handreiking is dat de nieuwe waterveiligheidsnormen en beoordelingssystematiek op trajectniveau een andere benadering vragen voor het formuleren van verbetermaatregelen. Verder vraagt de Omgevingswet een meer integrale benadering van opgaven en stelt daarmee andere eisen aan het betrekken van de omgeving.

Maatwerk

De Handreiking Trajectaanpak is een hulpmiddel voor beheerders, geen verplicht instrument. Het is maatwerk wanneer een beheerder een trajectaanpak opstelt. De trajectaanpak resulteert in een uitvoeringsstrategie per normtraject, hoe de waterveiligheidsopgave het beste kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om een afweging en keuze van deeltrajecten, het type maatregelen en om zicht op de kosten, fasering en onzekerheden.

In Unieverband is er afgesproken om de handreiking Trajectaanpak toe te gaan passen en de praktijkervaringen in 2020 te evalueren.

> Handreiking Trajectaanpak 2018

Bron: Unie van Waterschappen