Rijkswaterstaat toetst 70 lozingsvergunningen

Gepubliceerd 6 augustus 2018

Rijkswaterstaat is in week 31 gestart met het controleren van ongeveer 70 lozingsvergunningen om te onderzoeken of deze nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en op welke punten actualisatie nodig is. Dit betreft in eerste instantie een pilot. Doel van de pilot is te komen tot een ‘best practice’ voor alle lozingsvergunningen. Dat zijn er ongeveer 800.

Het controleren van de lozingsvergunningen is één van de acties die Rijkswaterstaat uitvoert in kader van de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Eind 2016 hebben het Rijk, regionale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.

70 vergunningen

Van de 70 vergunningen zijn er ongeveer 50 geselecteerd omdat ze gezamenlijk representatief zijn voor het totale vergunningenbestand van Rijkswaterstaat. De overige 20 vergunningen betreffen een samenwerking met Milieudienst Rijnmond (DCMR) die momenteel een vergelijkbare actie uitvoert. Tijdens de pilot gaat Rijkswaterstaat de betreffende vergunningen toetsen onder andere aan het huidige beleid voor (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en opkomende stoffen. Het beleid hieromtrent is de afgelopen periode sterk in ontwikkeling. Daarnaast wordt ook gekeken of de afvalwaterbehandeling nog voldoet aan de eisen.

Afstemming uitvoering pilot

Rijkswaterstaat stemt de uitvoering van de pilot af met provincies, waterschappen en gemeenten, die soortgelijke acties gaan uitvoeren. Ook zijn de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) en Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) betrokken. Evenals de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN).

Informatiemiddag en resultaten

Op 10 juli organiseerden Rijkswaterstaat en de VEMW een informatiebijeenkomst voor de geselecteerde bedrijven. Rijkswaterstaat gaf daar een toelichting op de aanpak van de pilot. Met circa veertig bedrijven en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat is de bijeenkomst goed bezocht. Naar verwachting is de pilot medio 2019 afgerond. Op basis van de uitkomsten zal Rijkswaterstaat de vervolgaanpak mede afstemmen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat