Van Waterwet naar Omgevingswet

Op 28 juni nam minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet in ontvangst van Willem Wensink en Herman Havekes van de Unie van Waterschappen. De minister: “Goed dat de Unie van Waterschappen dit soort praktische hulpmiddelen voor de Omgevingswet ontwikkelt.”

Sinds eind 2009 is de Waterwet de grondslag voor het integraal waterbeheer. Het is 1 van de 26 wetten die per 2021 opgaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt 1 grondslag voor omgevingswaarden, 1 planstelsel en (algemene) regels voor activiteiten en besluitvorming over projecten.

Vooruitblik naar veranderingen

De wegwijzer behandelt het afwegingskader, het instrumentarium en de procedures van de Waterwet en biedt de lezer vanuit de huidige situatie een vooruitblik naar de veranderingen onder de Omgevingswet. Het boek geeft een duidelijk beeld van de nieuwe instrumenten en procedures voor integraal waterbeheer. Deze uitgave is de 4e , geheel herziene druk van de wegwijzer en bevat ook recente wetswijzigingen, vakliteratuur en jurisprudentie.

Samenwerking

De wegwijzer is samengesteld door de Unie van Waterschappen met medewerking van Rijk, provincies, gemeenten en Aan de slag met de Omgevingswet. De werkwijze mag rekenen op steun van de minister: “Samenwerken is hoe we willen werken met de Omgevingswet.”

De wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet is online te bestellen.

Bron: Unie van Waterschappen