Milieurisicobeoordeling onvoorziene lozing op RWZI

Gepubliceerd 30 april 2018

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben gezamenlijk een werkwijze voor de beoordeling van het restrisico van een onvoorziene lozing op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) opgesteld. Met deze werkwijze kan beter beoordeeld worden wanneer er sprake is van een verhoogd risico.

Een onvoorziene lozing op een RWZI kan resulteren in het falen van het zuiveringsproces. Een RWZI is in de meeste gevallen geen oplossing voor een onvoorziene lozing, maar verergert juist het effect van de onvoorziene lozing door het vrijkomen van ongezuiverd rioolwater dat op het oppervlaktewater wordt geloosd. Om de effecten van een restlozing beter in te schatten worden in het rapport o.a. faalscenario's van een RWZI beschreven. Daarnaast worden de rekenregels toegelicht en wordt er gekeken hoe de restrisico's beoordeeld kunnen worden.

De afgelopen maanden zijn er diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest waarbij de werkwijze is besproken. De werkwijze zal dit jaar worden vastgesteld door het cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE) en daarna worden opgenomen in het generieke kader voor de milieubeoordeling van onvoorziene lozingen.

Met betrokken bedrijven en adviesbureau's is afgesproken om het eindconcept alvast beschikbaar te stellen.

Beoordelingskader betreffende het restrisico van een onvoorziene lozing op RWZI's (pdf, 750 kB)