Stuurgroep Water stelt kaders en handreiking KRW-doelen vast

Gepubliceerd 9 april 2018

Op dit moment bereiden de waterschappen, provincies en het rijk zich voor op het opstellen van de 3e Stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027.

Na besluitvorming binnen de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg heeft de stuurgroep Water op 4 april 2018 de kaders vastgesteld voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen voor de KRW-waterlichamen voor deze periode. Het gaat daarbij om een technische aanpassing van doelen aan nieuwe kennis, het zonodig faseren, het eventueel verlagen van de KRW-doelen en hoe moet worden omgegaan met afwenteling.

Handreiking KRW-doelen

Daarnaast heeft de stuurgroep ingestemd met de handreiking KRW-doelen. Deze bevat de praktische en technische uitwerking van de bestuurlijke kaders. De handreiking vormt daarmee een bestuurlijk vastgesteld instrument aan de hand waarvan de waterbeheerders de KRW-doelen voor de 3e stroomgebiedbeheerplannen kunnen bepalen en vaststellen.

In de handreiking wordt ook de juridische grondslag beschreven voor de uitzonderingsmogelijkheden die de KRW biedt voor het aanpassen van de KRW-doelen. De handreiking zal zo snel mogelijk worden verspreid.

Bron: Unie van Waterschappen