Reddingsactie voor verdrinkende blauwgraslanden

In het beekdal van de Groote Beerze dreigen enkele unieke blauwgraslanden te verdrinken. Wanneer er veel regen valt, blijft erg lang water op het land staan. De kwetsbare natuurgebiedjes gaan zó snel achteruit, dat direct maatregelen nodig zijn. Begin maart 2018 is daarom een duurzame pomp op zonne-energie geïnstalleerd. Deze voert voorlopig het teveel aan regenwater af. Zo krijgen waardevolle soorten een kans zich te herstellen, waaronder zeldzame orchideeën en de blauwe knoop. De pomp is gefinancierd door provincie Noord-Brabant.

Een structurele maatregel wordt rond 2021 genomen in het project Groote Beerze. Het plan is om dan een afwateringsloot te verleggen. Het project bevindt zich nu in de voorbereidingsfase. Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare (stikstofgevoelige) natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook zal het gebied toegankelijker worden gemaakt voor recreatie. Tegelijkertijd nemen we samen met de provincie maatregelen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof. De tijdelijke pomp is daarvan een eerste concreet voorbeeld.

Unieke natuurgebiedjes

Blauwgraslanden komen in het Natura2000 gebied Kempenland-West alleen nog voor net ten zuiden van de Westelbeerse Kapel. Ooit stonden de unieke gebiedjes vol met gevlekte orchis, Spaanse ruiter, blauwe knoop en blauwe zegge. Deze waardevolle soorten worden met uitsterven bedreigd door onder andere een te hoge stikstofbelasting. De blauwgraslanden maken deel uit van natuurgebied Kempenland-West. Dit is door Europa aangewezen als Natura2000-gebied. Om de bedreigde natuur te beschermen en te versterken, nemen provincie en waterschap de komende jaren maatregelen.

Bron: Waterschap De Dommel